پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 مهر 1396

برگزاري جلسه كارگروه خودرو برقي

جلسه كارگروه خودرو برقي در محل پژوهشگاه نيرو با هدف توسعه فناوري خودرو برقي در كشور برگزار گرديد. در ابتداي اين جلسه مركز توسعه فناوري خودرو برقي طرح "پايلوت تاكسي برقي" در شهر تهران را ارائه نموده و در ادامه اعضاي محترم كار گروه نقطه نظرات خود را در اين خصوص ابراز نمودند.

اعضاي كارگروه عبارتند از:

  • معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
  • وزارت كشور
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • وزارت نيرو
  • سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
  • سازمان ملي استاندارد ايران
  • سازمان حفاظت محيط زيست
  • شهرداري تهران
  • مركز توسعه فناوري خودرو برقي