پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 31 مرداد 1396

گزارش خلاصه نتایج راهبردی پروژه‌ی انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران در افق 1410

نظر به خاتمه پروژه "مطالعات امکانسنجی استفاده از کریدورهای انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران در افق 1410"، نتایج راهبردی این پروژه در بخش "انتشارات مرکز" قرار داده شده است