پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 12 تیر 1396

حوزه استاندارد

در نظامنامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو، که در تاریخ 94/1/16 از سوی مقام عالی وزارت نیرو به شرکت­های زیرمجموعه و تابعه ابلاغ شد، وظایفی به عهده پژوهشگاه نیرو گذاشته شده است که از آن جمله میتوان به "تهیه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی کیفیت تجهیزات و سیستمهای صنعت آب و برق" اشاره کرد. در راستای انجام این وظیفه، مذاکراتی با حوزه معاونت برق و انرژی وزارت نیرو انجام شد و در نهایت، در تاریخ 1394/11/21 یک موافقتنامه همکاری مابین معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو منعقد شد که در آن نمایندگان طرفین به ترتیب "دفتر توسعه انرژیهای نو، استاندارد و ارتقاء بهرهوری برق و انرژی وزارت نیرو" و "پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو" تعیین شدند. موضوع این موافقتنامه نیز تدوین یا بازنگری (الحاقیه، اصلاحیه و ...) استانداردها، دستورالعملها، آییننامهها، ضوابط فنی و ... در حوزه صنعت برق و انرژی میباشد. بر این اساس، فعالیتهای لازم برای راهاندازی حوزه استاندارد در پژوهشگاه نیرو آغاز گردید.

به طور کلی، فعالیت­های حوزه استاندارد در قالب سه حلقه نیازسنجی، تدوین، پایش و نظارت انجام میشود:

1) نیازسنجی استاندارد: با انجام مطالعات تطبیقی بر روی استانداردهای موجود در جهان و همزمان بررسی نیازهای بخشهای مختلف صنعت برق در حوزه استاندارد، عناوین استانداردهای مورد نظر برای تدوین یا بازنگری (الحاقیه، اصلاحیه و ...) مشخص خواهند شد.

2) تدوین استاندارد: در این بخش، عناوین استانداردهای مشخصشده در بخش نیازسنجی در قالب پروژهها در پژوهشگاه نیرو تعریف و تصویب میشوند. روال کلی انجام این پروژهها بر مبنای برونسپاری به منظور استفاده حداکثری از کلیه پتانسیلهای موجود در حوزه صنعت برق و انرژی میباشد. تاکنون تعدادی از این پروژهها در پژوهشگاه نیرو به تصویب رسیده و قرارداد مربوط به برونسپاری آنها نیز منعقد شده است و مابقی نیز در حال طی این فرآیند میباشند. پیشنویسهای استانداردهای تهیهشده در این پروژهها به کمیتههای تخصصی تشکیلشده در پژوهشگاه نیرو با حضور نمایندگانی از خبرگان، ذی­نفعان و صاحبنظران ارائه می­شوند و پس از دریافت و اعمال نظرات آنها، برای طی مراحل تصویب نهایی به کمیتههای کارشناسی و تصویب در وزارت نیرو و در صورت نیاز سازمان ملی استاندارد ایران ارائه می­شوند. در نهایت، بسته به مورد، این استانداردها از سوی وزارت نیرو یا سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ خواهند شد.

3) پایش و نظارت بر استاندارد: پس از ابلاغ استاندارد، مسأله مهم نظارت بر نحوه اجرای این استاندارد در سطح صنعت برق است. به این منظور، فعالیتهای لازم برای تعیین مدل اجرایی برای تحقق این امر با استفاده از پتانسیلهای شرکتهای موجود انجام خواهند شد.

علاوه بر این، فعالیتهایی برای اطلاعرسانی به ذینفعان و مرتبطین حوزه استاندارد در قالب انتشار نشریه و ایجاد وبسایت استاندارد در حال انجام است. همچنین، به منظور مدیریت کارآمد کلیه بخشهای استاندارد، نرمافزار بانک اطلاعاتی جامع استاندارد به صورت تحت وب در دست تهیه است که باعث تسهیل در انجام امور مرتبط با استاندارد و نیز در نحوه ارتباط با ذینفعان حوزه استاندارد خواهد شد.