پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 08 خرداد 1396

موضوع تجدید مزایده عبارت است از واگذاری ارائه خدمات تاكسی سرویس پژوهشگاه نیرو در سال 97-96

موضوع : مزایده عام

 از آنجائیكه این پژوهشگاه در نظر دارد ارائه خدمات تاكسی سرویس خود را از طریق برگزاری مزایده به مناسبترین پیشنهاد واجد شرایط واگذار نماید، لذا بدینوسیله از آن پیشنهاد دهنده محترم دعوت بعمل می آید چنانچه تمایل به شركت در مزایده فوق االشعار داشته باشند، از تاریخ 96/03/08 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/03/18، شخصاً یا با معرفی نماینده (ارائه معرفی نامه یا كارت شناسایی از سوی نماینده الزامی است) در یكی از ساعات اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور حقوقی و رسیدگی به شكایات این پژوهشگاه مراجعه فرمایند.