پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 فروردین 1396

زیر پروژه اول طرح «تهیه اطلس اندازه‌گیری ظرفیت و راندمان نیروگاه‌های کشور و بهینه‌سازی مصرف داخلی واحدهای مذکور»

فایل حاوی جزییات زیر پروژه مذکوررا از لینک زیر دریافت کنید.

زمان ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/02/20 تمدید گردید.