پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 اسفند 1395

امضای تفاهم‌نامه همكاری میان پژوهشگاه نيرو و دانشگاه صنعتی شیراز

در راستای ماموريت پژوهشگاه نيرو برای گسترش تحقيقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور و به منظور ارتقاء روحيه نشاط و خودباوری متخصصين اين حوزه، اين تفاهم‌نامه با هدف همکاری آموزشی ـ ‌پژوهشی بین پژوهشگاه نيرو به نمايندگی آقای دكتر گئورگ قره‌پتیان (معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو) و دانشگاه صنعتی شیراز به نمايندگی آقای دکتر جلیل مقدسی (رئيس دانشگاه)، مبادله گرديد.

به گزارش واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ به‌منظور استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه و تشريک مساعی برای گسترش تحقيقات هدفمند اعضای هيئت علمی دانشگاه و افزايش سهم پايان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری و تحقيقات پژوهشگران پسادکتری در توسعه دانش و فناوری موردنياز صنعت برق کشور ، این تفاهم نامه با هدف همکاری در حوزه های تخصصی: اتوماسیون شبکههای فشار متوسط توزیع برق، سلامتسنجی و بهسازی لرزهای سازهها و تاسیسات صنعت برق و پدافند غیرعامل، انعطافپذیری (Flexibility) و تابآوری (Resiliency) در شبکههای انتقال برق، تخمین عمر و خوردگی در تجهیزات نیروگاهی منعقد گردید.

انسجام بخشی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله دکتری، دعوت به همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه تحت عنوان " عضو هیئت علمی وابسته"، حمایت از پژوهشگران پسا دکتری، اعطای اعتبارهای پژوهشی در حوزه‌های جدید، اعطای مراتب و کرسی‌‌های تخصصی به استادان برجسته و صاحب تجربه، اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیئت عملی دانشگاه و پژوهشگاه  و نیز همکاری خاص پژوهشگاه با دانشگاه صنعتی شیراز در حوزه‌­های تخصصی از جمله بندهای مطرح در این تفاهم نامه می‌باشد.

روش اجرايی تفاهم‌نامه به اين صورت است که کارگروه راهبری متشکل از نمايندگان معرفی شده از سوی طرفين (هر طرف دو نماينده) تشکيل و فرآيند اجرايی تفاهم‌نامه را طراحی و تدوين نموده و بر اجرای آن نظارت می‌کنند. اين کارگروه جلسات دوره‌ای خود را برگزار نموده و گزارش جلسات را به روسای دانشگاه و پژوهشگاه ارائه می‌کند. كليه توافقات حاصله كارگروه مشترك، صورتجلسه شده و جهت اجراء به طرفين با امضای عالیترين مقام اجرايی ابلاغ میگردد. هم‌چنين در هر موضوع همكاری، قرارداد جداگانهای منعقد خواهد شد و در آن شرايط لازم مشخص خواهد گرديد.

مدت اين تفاهم‌نامه از زمان امضاء و مبادله، پنج سال تعيين شده است.