پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 17 بهمن 1395

دومین همایش ملی بانوان فرهیخته صنعت آب و برق

محورهای همایش

شاخص‌ها و معیارهای فرهیختگی زنان 

زن‌، فعالیت‌های دانشی، ابداع و نوآوری 

زنان و رسانه‌های نوین، تهدیدها و فرصت‌ها 

مدیرت مصرف‌ اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار 

تاثیر زنان در کیفیت خدمات و فعالیت‌های سازمانی 

آموزش و ارتقای توانمندی زنان، تعادل کار و خانواده 

ارتقا جایگاه سازمانی زنان، چالش‌ها - راهکارها - الگوها 

نقش زنان در توسعه فرهنگ اسلامی-ایرانی در صنعت آب و برق