پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 آذر 1395

فراخوان شناسایی متقاضیان مشارکت در انجام پروژه "راه اندازی آزمایشگاه كالیبراسیون فلو (Flow)"

طراحی مفهومی و انجام محاسبات اندازه شناسی برای تأسیسات کالیبراسیون ثانویه فلوی گاز و مایعات هیدروکربنی

   1- گستره کاری

 1-1 - سه مورد طراحی مفهومی برای کالیبراسیون فلوی گاز برای قطر لوله

 - 10 اینچ 

 - 8 اینچ 

 - 6 اینچ

 - مشخصات فنی تاسیسات کالیبراسیون فلوی گاز

کمیت واحد اندازه گیری حداقل حداکثر
اندازه خط لوله Inch 6 10
فلو Sm3/hr 20000 100000
دمای کاری °C 10 40
فشار کاری Bar 10 60
عدم قطعیت کالیبراسیون % -- 0.3
تعداد خطوط آزمون -- 1 3

2-1- دو مورد طراحی مفهومی برای کالیبراسیون فلوی مایعات هیدروکربنی برای قطر لوله 

 - 3 اینچ

 - 4 اینچ

 - مشخصات فنی تاسیسات کالیبراسیون فلوی مایعات

کمیت واحد اندازه گیری حداقل حداکثر
اندازه خط لوله Inch 1 3
فلو Liter/min 150 2000
دمای کاری °C 25 45
فشار کاری Bar 5 60
عذم قظعیت کالیبراسیون % 0.08 0.2

2- اقلام قابل تحویل

 - گزارش مکتوب برای طراحی مفهومی و اندازه شناسی برای 5 طرح سه مورد فلوی گاز و دو مورد فلوی مایعات به شرح جداول بالا 

 - گزارش بایستی شامل یک طرح شماتیک از کل تأسیسات و تعیین مشخصات فنی لازم تجهیزات برای انجام طراحی تفضیلی باشد 

 - توصیف تفضیلی و تعیین رویکرد مناسب اندازه شناسی برای هر طرح به همراه مزایا و معایب هر یک 

 - ارایه مستندات مربوط به طرح اجرایی پروژه (PEP) شامل جدول زمانبندی و تخمین ریسک اجرای پروژه 

 - ارایه قیمت تخمینی تجهیزات و هزینه طراحی تفضیلی

3- چگونگی ارسال مدارک و ارتباط با مرکز

برای ارسال مدارک و ارتباط با مرکز توجه به نکات زیر ضروری است:

1-  متقاضیان  واجد  شرایط بر اساس ملاحظات مندرج در بندهای 1 و 2 حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ انتشار فراخوان، تحویل مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی به نشانی تهران، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، یال شرقی طبقه 4، صندوق پستی 14665517 نمایند.

2- در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفاکس 88578376 (021) تماس حاصل نمایند. علاوه بر این مکاتبه از طریق ایمیل مرکز به آدرس OMCenter@nri.ac.ir امکان پذیر است.