پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 آذر 1395

کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری نیروگاهها با بکارگیری فناوریهای جدید

غلامرضا مهرداد مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی،  در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی پژوهشگاه نیرو در خصوص  اثر بخشی جلسات هم اندیشی در بهبود بهره وری از دارایی های بخش تولید صنعت برق گفت: طی یکی دو دهه اخیر تغییرات ساختاری از نظر کمی و کیفی در مجموعه صنعت برق به ویژه در بخش نیروگاهی به وقوع پیوسته است. این تغییرات در حوزه مالکیت نیروگاهها، ایجاد بازار برق، تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید بوده است. به تناسب تغیرات پیش گفته، تغییر رویکرد از روشهای سنتی به روشهای نوین و ارایه خدمات پشتیبانی با استفاده از نظام و فناوری های نوین هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به عنوان یک ضرورت بخش تولید شناخته شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به موارد پیش گفته و تهیه اسناد و نقشه راه توسعه فناوری های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات از سوی پژوهشگاه نیرو، برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور همکاران بخشهای مختلف پژوهشگاه نیرو، بخش های مختلف تولید صنعت برق و دانشگاهها و مرکز پژوهشی می تواند دستاوردهای خوبی به دنبال داشته باشد. در این نشستها دیدگاهها و نقطه نظرات ذینفعان و بازیگران این حوزه جهت اجرایی کردن نقشه راه مورد اشاره ارائه می گردد. فعالیتهای مذکور با این هدف صورت می گیرد که در شرایط جدید با تغییر رویکرد در نظام بهره برداری و استفاده از فناوری های جدید بتوانیم با هزینه کمتر به حداکثر قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی واحدها دست پیدا کنیم.