پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آبان 1395

آگهی فراخوان عمومی

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد به منظور واگذاری خدمات تحقيقاتی با موضوع،

- 1  تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی آسانسور، بالابر و پله برقی.

- 2 تدوین استاندارد و دستورالعمل ایستگاههای شارژ خودرو برقی.

اقدام به شناسایی متقاضيان واجد شرایط نماید.

شرایط متقاضی -1داشتن شخصيت حقوقی -2 داشتن امکانات، تجهيزات و دستگاههای آزمایشگاهی مناسب با موضوع فراخوان -3 دارا بودن نيروی انسانی متناسب با موضوع فراخوان -4  داشتن تجربه کافی و مرتبط با

موضوع فراخوان

متقاضيانی که دارای شرایط فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند باید حداکثر تا تاریخ 95 / 08 / 30 نسبت به ارائه مدارک ذیل اقدام نمایند:

1.      مدارک رسمی شرکت از جمله اساسنامه، آگهی تاسيس، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغييرات و شناسه

ملی.

2.       ارائه سوابق و تجربه کاری مفيد و مرتبط با موضوع فراخوان در 5 سال اخير همراه با مستندات مربوطه.

3.       چارت سازمانی شرکت و ليست مشخصات کارکنان کليدی که در انجام پروژه حضور کامل و مؤثر خواهند داشت.

4.      ارائه رضایت نامه حسن انجام کار مفيد و مرتبط در 5 سال اخير از کارفرمایان مربوطه.

5.       مشخصات امکانات و تجهيزات کاری شرکت مرتبط با موضوع فراخوان و تایيدیه های مربوطه.

6.       مشخصات کامل شرکتهای همکار با ارائه تفاهمنامه یا سایر مستندات قانونی.

7.       ارائه پروانه کار، گواهی نامه صلاحيت و استانداردها یا گواهينامه های اخذ شده از مراجع ذیصلاح.

8.      ارائه آخرین گواهی صورتهای مالی حسابرسی شده) در صورتيکه شرکت جدیدالتاسيس باشد موظف است برنامه کسب و کار سه سال آینده خود که به اطلاع حسابرسی رسمی شرکت رسيده را ارائه نماید(

9.       اعلام توانمندی مالی، تجهيزات و تدارکات )گردش مالی سه سال گذشته با ارائه اظهار نامه مالياتی سالهای یادشده- نامه توانمندی مالی جهت اجرای پروژه بدون وابستگی به دریافت پيش پرداخت و سایر صورت وضعيتها(

10.  تصویر مفاصا حساب قطعی یا علی الحساب بيمه تامين اجتماعی و ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده.

11.  ليست تعداد کارهای در دست انجام همراه با زمانبندی اتمام آنها و فرم خود اظهاری در خصوص ظرفيت کاری.

در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر متقاضيان می توانند با تلفن 88079400 داخلی 4451) جناب آقای مهندس اسماعيلی ( تماس حاصل نمایند.