پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 مهر 1395

فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC11 با عنوان "دستگاه های اندازه گیری دما و کمیت های مرتبط"

از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته های فنی سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)، کمیته فنی ISIRI/OIML/TC11  متناظر با کمیته فنی  OIML/TC 11  با عنوان دستگاه های اندازه گیری دما و کمیت های مرتبط به منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور دعوت به عمل می آورد در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل isirioimltc11@gmail.com ارسال فرمایند.

 تاریخ شروع پذیرش: 95/07/28

تاریخ پایان پذیرش: 95/10/28

 نقش و وظایف اعضاء:

پس از ایجاد کمیته فنی متناظر متشکل از گروههای ذینفع و ذیربط، اعضا کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی، نقش مهمی در مشارکت بین المللی با حفظ منافع ملی دارند.

 

مسئولیت ها ی  کمیته فنی  OIML/TC 11 عبارتند از:

پروژه ها

مسئولیت ها

کمیته

--

R 75:2002 Heat meters

OIML/TC11

--

R 84:2003 Platinum, copper, and nickel resistance thermometers (for industrial and commercial use)

OIML/TC11/SC1

--

R 133:2002 Liquid-in-glass thermometers

OIML/TC11/SC2

p 3 New publication: Standard black body radiator for the temperature range from - 50 °C to 2500 °C

p 5 Revision of R 18: Visual disappearing filament pyrometers

R 18:1989 Visual disappearing filament pyrometers

D 24:1996 Total radiation pyrometers

R 48:2004 Tungsten ribbon lamps for the calibration of radiation thermometers

R 141:2008 Procedure for calibration and verification of the main characteristics of thermographic instruments

OIML/TC11/SC3

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت کمیته فنی بین المللی بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:

http://www.oiml.org/en/technical-work/tc-sc/tclist_view

 

نحوه عضویت:

لطفاً فرم عضویت را از اینجا دانلود کرده به آدرس ایمیل فوق الذکر ارسال فرمایید