پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 شهریور 1395

برنامه نخستين نشست هم‌انديشی مركز توسعه سامانه‌های انتقال توان با ظرفيت بالا

برنامه نخستين نشست هم‌انديشی مركز توسعه سامانه‌های انتقال توان با ظرفيت بالا مورخ 95/06/24 به شرح زیر می‌باشد:
زمان عنوان نشست
10:20-8:30 افتتاحيه
فلسفه انتقال توان با ظرفيت بالا در طراحی شبكه
رويكرد برنامه‌ريزی شبكه با فناوری انتقال توان با ظرفيت بالا – فرصت‌ها و چالش‌ها
10:40-10:20 پذيرايی
12:30-10:40 بهره‌برداری شبكه‌های با كريدورهای ظرفيت بالا
رويكرد بهره‌برداری شبكه با فناوری انتقال توان با ظرفيت بالا – فرصت‌ها و چالش‌ها