پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 مهر 1394

دهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

نتایج "سند راهبردی و نقشه راه توسعه نظام و فناوری های نوین بهره برداری، نگهداری و تعمیرات بخش تولید صنعت برق"، به عنوان یكی از پروژه های اخیر انجام یافته در مركز "مركز توسعه فناوری های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی" در پنل تخصصی صنعت برق دهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات مدیریت دارایی های فیزیكی IPAMC- در تاریخ ١ مهر ١٣٩٤، تهران، هتل المپیك برگزار شد توسط ریاست مرکز ارایه گردید.