طراحی سایت
چهارشنبه 07 خرداد 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مهدی متقی کرتویجی

رئیس اداره مدیریت پروژه

کامران غفاری اقدس

رئیس اداره فرآیندها و تشکیلات

جمال عبداله‌پور

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

علی چاپرک

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

حمیدرضا بزی

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

مجری طرح دبیرخانه تحقیقات برق

اشرف السادات پسندیده

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

محمدباقر رویانی

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی

مژده کریم نیا

گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست پژوهی

هانیه آرزمجو

گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی