طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

سعید خانی مقانکی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی متالورژی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
skhani@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4788
  شماره تلفن مستقیم
021-88079400
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مواد (دکتری مستقیم)، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی ارشد
  مقطع کارشناسی
مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
آنیل غیرهمدمای آلیاژ آلومینیوم 2024 پس از تغییر شکل پلاستیک شدید
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
زمینه فعالیت پژوهشی
- آنالیز شکست
- متالورژی فیزیکی و مکانیکی
پروژه‌های پژوهشی
1- بررسی علت شکست پره‌های توربین‌های گازی واحدهای مختلف نیروگاهی
2- آینده‌پژوهی هادی‌های مورد استفاده در شبکه‌های انتقال و توزیع هوایی
3- مشاوره و نظارت بر ساخت شرود سگمنت‌های توربین گازی H25
4- بررسی روش‌های جوان‌سازی پره‌های متحرک توربین گازی زیمنس V94.2

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1. Z Saadat, S Khani Moghanaki, M Kazeminezhad, M Goodarzi, SMB Ghiasi Afjeh, Effect of two steps annealing on the microstructure and dynamic strain aging behavior of Al-6Mg alloy, Materials Science and Engineering A, 2020, 140097. https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.140097
2. A Fallah Sheykhlari, S Khani Moghanaki, SA Khatir, M Khodabakhshi, Effects of thermal barrier coating and cooling system on a heat-resisting stainless steel ring performance in a gas turbine, Journal of Failure analysis and Prevention, 2020. https://doi.org/10.1007/s11668-020-00983-x
3. A Fallah Sheykhlari, S Khani Moghanaki, M Moattari, A Shafiei, M Amirjan, On the failure behavior of fifth stage gas turbine blade, Engineering Failure Analysis, 2020, 104766. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104766
4. A Fallah Sheykhlari, M Moattari, S Khani Moghanaki, Characterization of Foreign Object Damage in a Power Plant Gas Turbine by Scanning Electron Microscopy Technique, Journal of Failure Analysis and Prevention, 20 (2020) 789-793. https://doi.org/10.1007/s11668-020-00876-z
5. A Fallah Sheykhlari, S Khani Moghanaki, M Khodabakhshi, Failure analysis of a heat-resistant stainless steel ring in a gas turbine burner, Journal of Mechanical Science and Technology, 34 (2020) 1539-1544. https://doi.org/10.1007/s12206-020-0316-z
6. F Yaghoubi, S Khani Moghanaki, M Kazeminezhad, Sound velocity in severely deformed aluminum alloys: AA1100 and AA2024, Applied Physics A, 126 (2020) 302. https://doi.org/10.1007/s00339-020-03481-x
7. S Khani Moghanaki, M Kazeminezhad, R Logé, Mechanical behavior and texture development of over-aged and solution treated Al-Cu-Mg alloy during multi-directional forging, Materials Characterization 135 (2018) 221-227. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2017.11.048
8. S Emami Kervee, P Pourshayan, F Nasrollahnezhad, S Khani Moghanaki, M Kazeminezhad, R Logé, S Nobakht, Non-isothermal ageing of a high Zn-containing Al-Zn-Mg-Cu alloy: Microstructure and Mechanical properties, Materials Science and Technology 34 (2018) 688-697. https://doi.org/10.1080/02670836.2017.1410369
9. S Khani Moghanaki, M Kazeminezhad, R Logé, Effect of concurrent precipitation on the texture evolution during continuous heating of multi directionally forged solution treated Al-Cu-Mg alloy, Materials Characterization 131 (2017) 399-405. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2017.07.033
10. S Khani Moghanaki, M Kazeminezhad, R Logé, Recrystallization behavior of multi-directionally forged over-aged and solution treated Al-Cu-Mg alloy during non-isothermal annealing, Materials and Design 132 (2017) 250-256. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.07.011
11. S Khani Moghanaki, M Kazeminezhad, R Logé, Heating rate effect on particle stimulated nucleation and grains structure during non-isothermal annealing of multi-directionally forged solution treated AA2024, Materials Characterization 127 (2017) 317-324. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2017.03.025
12. S Khani Moghanaki, M Kazeminezhad, Effects of non-isothermal annealing on microstructure and mechanical properties of severely deformed 2024 aluminum alloy, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 27 (2017) 1-9. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(17)60001-3
13. S Khani Moghanaki, M Kazeminezhad, Modeling of the mutual effect of dynamic precipitation and dislocation density in age hardenable aluminum alloys, Journal of Alloys and Compounds 683 (2016) 527-532. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.05.133
14. S Khani Moghanaki, H Pouraliakbar, MR Jandaghi, R Bagheri, G Khalaj, Calculating post-uniform deformation energy using tensile parameters, Materials Science and Technology 30 (2013) 715-718. https://doi.org/10.1179/1743284713Y.0000000390

سعید خانی مقانکی، محسن كاظمی‌نژاد، "تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید روی رفتار پیری طبیعی آلیاژ AA2024"، مجله مواد نوین، بهار 1395.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

1. علی‌اکبر فلاح شیخلری، سعید خانی مقانکی، مستانه معطری، "بررسی علت شکست زود هنگام پره‌های متحرک ساخته شده از سوپرآلیاژ پایه نیکل در توربین گاز"، کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، پاییز 1398.
2. علی‌اکبر فلاح شیخلری، مستانه معطری، سعید خانی مقانکی،"تجزیه و تحلیل آسیب‌دیدگی پره‌های توربین یک واحد گازی"، کنفرانس بین‌المللی برق تهران، پاییز 1398.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

    1- Visiting student at École Polytechnique Fédéral de Lausanne (EPFL), Thermomechanical Metallurgy Laboratory (LMTM – PX Group chair), Neuchâtel campus of EPFL, Switzerland, 2016

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)