طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

سارا لالی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی الکترونیک قدرت
 سمت سازمانی
رئیس  اداره خدمات پژوهشی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
Slaali@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4390
  شماره تلفن مستقیم
021-88378684
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
برق- قدرت، الکترونیک قدرت و سیستم، دانشگاه تبریز
  مقطع کارشناسی ارشد
برق- قدرت، الکترونیک قدرت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مقطع کارشناسی
برق، الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
بهبود ساختارهاي اينورترهاي چند سطحي و منبع امپدانسي براي کاربرد در پانل‌هاي خورشيدي
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
کاهش هارمونيک‌هاي مرتبه پايين به همراه روش‌هاي شارژ متعادل براي مبدل‌هاي چند سطحي کاسکاد
زمینه فعالیت پژوهشی
- تحليل، مدل‌سازي، کنترل و طراحي مبدل‌هاي الکترونيک قدرت (dc/dc، dc/ac، ac/ac، ac/dc، اينورتر‌هاي چند سطحي، اينورترهاي منبع امپدانسي، ...)
- تحليل و طراحي ادوات واسط منابع انرژي تجديدپذير
تجربیات پژوهشی
انجام شبیه‌سازی و ساخت آزمایشگاهی مرتبط با مبدل‌های الکترونیک قدرت انجام شده در مقالات
پروژه‌های پژوهشی
1- راه اندازی پورتال پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی ، معاونت پژوهشی، مدیر پروژه، 96
2- .بررسی و مطالعه و تدوین دستور العمل، آزمایشات تجهیزات الکترونیک قدرت، سند تجهیزات الکترونیک قدرت، مدیر پروژه، 98-99
3- طراحي، ساخت و تجاري سازي ماژول باز توليدگر وذخیره انرژي آسانسور در پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته، مدیر و کارشناس تخصصی پروژه ، 99-98
4- طراحی، شبیه‌سازی و ساخت ساختار جدیدی از اینورتر 13 سطحی سری بر مبنای خازنف گروه ÷ژوهشی الکترونیک قدرت، مدیر و کارشناس تخصصی پروژه، 99

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- S. Laali, K. Abbaszadeh, and H. Lesani, “Control of asymmetric cascaded multilevel inverter based on charge balance control methods,” International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), vol. 6, no. 2, Part A, pp. 522-528, March/April. 2011. (ISI-ranked)
2- M. Farhadi Kangarlu, E. Babaei, and S. Laali, “Symmetric multilevel inverter with reduced components based on non-insulated dc voltage sources,” IET Power Electronics, vol. 5, no. 5, pp. 571-581, June 2012. (ISI-ranked and Top 25% of JCR, Q1)
3- S. Laali, E. Babaei, and M.B. Bannae Sharifian, “A new basic unit for cascaded multilevel inverter with the capability of reducing the number of switches,” Journal of Power Electronics (JPE), vol. 14, no. 4, pp. 671-677, July 2014. (ISI-ranked)
4- E. Babaei, S. Alilu, and S. Laali, “A new general topology for cascaded multilevel inverters with reduced number of components based on developed H-bridge,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 61, no. 8, pp. 3932-3939, Aug. 2014. . (ISI-ranked and Top 25% of JCR, Q1)
5- E. Babaei, S. Laali, and S. Alilu, “Cascaded multilevel inverter with series connection of novel H-bridge basic units,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 61, no. 12, pp. 6664-6671, Dec. 2014. . (ISI-ranked and Top 25% of JCR, Q1)
6- S. Laali, E. Babaei, and M.B. Bannae Sharifian, “Reduction the number of power electronic devices of a cascaded multilevel inverter based on new general topology,” Journal of Operation and Automation in Power Engineering (JOAPE), vol. 2, no. 2, pp. 81-90, Summer/Fall 2014. (ISC-ranked)
7- E. Babaei, S. Laali, and Z. Bayat, “A single-phase cascaded multilevel inverter based on a new basic unit with reduced number of power switches,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 62, no. 2, pp. 922-929, Feb. 2015. . (ISI-ranked and Top 25% of JCR, Q1)
8- E. Babaei, A. Mofidi, S. Laali, “Analysis of the transformerless boost dc-dc converter with high voltage gain in different operating modes and critical Inductance calculations,” Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, vol. 4, no. 2, pp. 136-146, June 2015. (Scopus-ranked
9- E. Babaei, S. Laali, and S. Bahravar, “A new cascaded multilevel inverter topology with reduced number of components and charge balance control methods capabilities,” Electric Power Components and Systems Journal, vol. 43, no. 19, pp. 2116-2130, Oct. 2015. (ISI-ranked)
10- E. Babaei and S. Laali, “Optimum structures of proposed new cascaded multilevel inverter with reduced number of components,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 62, no. 11, pp. 6887-6895, Nov. 2015. (ISI-ranked and Top 25% of JCR, Q1)
11- E. Babaei, M. Hasan Babayi, E. Shokati Asl, S. Laali, “A new topology for Z-source inverter based on switched-inductor and boost Z-source inverter,” Journal of Operation and Automation in Power Engineering, vol. 2, no. 2, pp. 167-184, Summer & Fall 2015. (ISC-ranked)
12- F. Mohammadzadeh Shahir, E. Babaei, M. Sabahi, and S. Laali, “A new dc-dc converter based on voltage-lift technique,” International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 26, pp. 1260-1286, June 2016. (ISI-ranked)
13- E. Babaei, Z. Saadatizadeh, and S. Laali, “A new topology of bidirectional buck-boost dc/dc converter with capability of soft switching and input current ripple cancellation,” Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, vol. 12, no. 2 pp. 134-146, June. 2016. (ISC-ranked)
14- E. Babaei, E. Shokati Asl, M. Hasan Babayi, and S. Laali, “Developed embedded switched-Z-source inverter,” IET Power Electronics, vol. 9, no. 9, pp. 1828-1841, July 2016. (ISI-ranked and Top 25% of JCR, Q1)
15- E. Babaei and S. Laali, “A multilevel inverter with reduced power switches,” Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), vol. 41, no. 9, pp. 3605-3617, Sep. 2016. (ISI-ranked)
16- S. Laali and E. Babaei, and Z. Saadatizadeh, “Optimum structures of a cascaded multilevel inverter for minimum number of power electronic devices,” Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, vol. 12, no. 3, pp. 206-221, Sep. 2016.
17- E. Babaei and S. Laali, “New Extendable 15-Level Basic Unit for Multilevel Inverters,” Journal of Circuits, Systems, and Computers, vol. 25, no. 12, pp. 1-22, July. 2016. (ISI-ranked)
18- N. Ghorbani, E. Babaei., S. Laali, and P. Farhadi, “Per unit coding for combined economic emission load dispatch using smart algorithms,” International Journal of Smart Electrical Engineering, vol. 5, no.1, pp. 11-21, Winter 2016.
19- S. Laali and E. Babaei, New cascaded multilevel inverter by using capacitor based basic units with the capability of charge balance control method,” ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications, vol. 11, no. 2, pp. 203-212, Nov. 2017.
20- Ebrahim Babaei, Elias Shokati Asl, and Sara Laali, “A modified series Z-source inverter based on switched inductors with high voltage gain and reduced voltage stress on capacitors,” Energy Engineering & Management, in press.

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- S. Laali, K. Abbaszadeh, and H. Lesani, “Development of multi-carrier PWM technique for multilevel inverters,” in Proc. International Conference in Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2010, Incheon, Korea, pp. 77-81.
2- S. Laali, K. Abbaszadeh, and H. Lesani, “A new algorithm to determine the magnitudes of dc voltage sources in asymmetric cascaded multilevel converters capable of using charge balance control methods,” in Proc. International Conference in Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2010, Incheon, Korea, pp. 56-61.
3- S. Laali, K. Abbaszadeh, and H. Lesani, “New hybrid control methods based on multi-carrier PWM techniques and charge balance control methods for cascaded multilevel converters,” The Annual Canadian Conference on electrical and Computer engineering (CCECE), May 8-11, 2011, Niagara Falls, Canada, pp. 243-246.
4- S. Laali, H. Mashinchi Mahery, “Buck dc-dc converter: mathematical modeling and transient state analyzes,” The International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation systems (PEDG), June 25-28, 2012.
5- S. Laali and E. Babaei, “Capacitor based asymmetric cascaded multilevel inverters with capability of charge balance control methods,” The 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON), Nov. 10-13, 2013, Vienna, Austria, pp. 499-504.
6- S.R. Aghdam, E. Babaei, and S. Laali, “Maximum constant boost control method for switched-inductor z-source inverter by using battery,” The 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON), Nov. 10-13, 2013, Vienna, Austria, pp. 982-987.
7- S. Laali, Y. Azimpour, and E. Babaei, “Charge balance control method applied to a seven-level hybrid cascaded inverter,” in Proc. The 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), July 1-4, 2014, Phuket, Thailand, pp.26-29.
8- A. Mofidi, E. Babaei, and S. Laali, “High voltage gain boost dc-dc converter: Analysis, operation modes, and calculation the minimum output voltage ripple and switching current stress,” in Proc. The 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), July 1-4, 2014, Phuket, Thailand, pp.199-202.
9- M. Sarbanzadeh, E. Babaei, and, S. Laali “A new basic unit for cascaded multilevel inverters with reduced power switches,” in Proc. The 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), July 1-4, 2014, Phuket, Thailand, pp. 42-45.
10- M. Sarbanzadeh, E. Babaei, and, S. Laali, “A new basic unit for cascaded multilevel inverters,” in Proc. The 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), July 1-4, 2014, Phuket, Thailand, 46-49.
11- E. Babaei, A. Mofidi, and S. Laali, “Calculation of switching current stress in high voltage gain boost dc-dc converter,” in Proc. International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Rialway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS), March 3-5, 2015, Aachen, Germany, 2015.
12- E. Babaei, and S. Laali, “New cascaded multilevel inverter by using capacitor based basic units with the capability of charge balance control method,” in Proc. 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication and Information Technology (ECTI-CON), June 28 - July 1, 2016, Chiang Mai, Thailand.
13- S. Laali and Ebrahim Babaei, “New capacitor assisted quasi Z-source inverter,” in Proc. The 43th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society (IECON), Oct. 29-Nov. 1, 2017, Beijing, China.
14- S. Laali and Ebrahim Babaei, “New continuous current quasi Z-source inverter based on capacitor basic unit,” in Proc. The 43th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society (IECON), Oct. 29-Nov. 1, 2017, Beijing, China.
15- S. Laali, Ebrahim Babaei, and Vida Ranjbarzad, “New hybrid quasi Z-source inverter based on diode-capacitor basic unit,” in Proc. 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Nov. 30-Dec. 2, 2017, Bursa, Turkey.
16- S. Laali and Ebrahim Babaei, “Diode Assisted Quasi Z-source Inverter with Discontinuous Current: Analysis and Simulation,” Accepted in. AEIT 2018, Oct. 3-5, 2018, Bari, Italy.
17- S. Laali and Ebrahim Babaei, “Developed Quasi Z-source Inverter Based on Diode-cells: Analysis and Simulation,” Accepted in. AEIT 2018, Oct. 3-5, 2018, Bari, Italy.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- تحليل و شبيه‌سازي اينورتر نيم پل مبتني بر Z-Source/ استاد مشاور
- تحليل و شبيه‌سازي اينورتر منبع امپدانسي افزاينده سوئيچ شده سري/. استاد مشاور
- ارائه استراتژي مناسب جهت کاهش ميزان اغتشاشات تزريقي خودروهاي الکتريکي به شبکه/ استاد راهنما
- ساختار توسعه يافته مبدل dc-dc با کليدزني ولتاز و جريان صفر با قابليت دستيابي به بهره ولتاژ بالا/استاد راهنما
- ارائه ساختار بهبود يافته از مبدل منبع امپدانسي با بهره ولتاژ بالا/ استاد راهنما

ثبت اختراع

  ابراهيم بابائي، سارا لالي، "اينورتر چند سطحي مبتني بر پل H توسعه يافته، شماره ثبت 91844، تاريخ ثبت 27/01/96، ايران

  جوایز و افتخارات

  - کسب تقديرنامه بهترين ارائه دهنده مقاله در کنفرانس بين المللي IECON 2013

  1- رتبه اول جشنواره پويايي و خلاقيت پژوهشي
  2- فارغ‌التحصيل رتبه دوم مقطع دکتري تخصصي

  دوره‌های گذرانده شده

  1- IELTS ، British council , 1397,Grade:8
  2- IELTS ، British council 1397،, Grade:6.5

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- الکترونيک قدرت 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 99
- طراحي مبدل‌هاي الکترونيک قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 98
- روش‌هاي کنترلي نوين در مبدل‌هاي الکترونيک قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 97
- بررسي حالت گذرا در سيستم‌هاي قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 97
- تحليل سيستم انرژي الکتريکي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 96
- الکترونيک صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 96
- آز اندازه‌گيري و مدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 95
- ماشين الکتريکي 1، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار ، 94-89
- ماشين الکتريکي 2، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار ، 94-89
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)

  فعالیت‌های اجرایی

  - مدير گروه برق در گرايش‌های الکترونيک، قدرت و مخابرات در مقاطع کاردانی پيوسته، کاردانی ناپيوسته، کارشناسی پيوسته، کارشناسی ناپيوسته و کارشناسی ارشد/ موسسه آموزش عالی ادیبان/94-89
  - عضويت در کميته انضباطی دانشجويان/ موسسه آموزش عالی ادیبان/94-89
  - عضويت در کمسيون موارد خاص/ موسسه آموزش عالی ادیبان/94-89
  - رئیس اداره خدمات پژوهشی /95- ادامه دارد
  - مجری طرح تجهیزات الکترونیک قدرت در حوزه توزیع /98- ادامه دارد