طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

محسن سلیمی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
msalimi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4502
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
021-88361601
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
  مقطع کارشناسی
مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
”توسعه روش‌های بهبود ساختار سیستم‌های هیبریدی تولید همزمان توان، حرارت و آب ‌شیرین“
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
زمینه فعالیت پژوهشی
- سیستم‌‌های انرژی
- انرژی خورشیدی
- انرژی زمین‌گرمائی
- جذب و ذخیره سازی دی اکسیدکربن
- تولید همزمان توان و حرارت
- آب شیرین سازی
پروژه‌های پژوهشی
1- ”بررسی و مطالعه فنی – اقتصادی به منظور ارایه طرح کلان مدیریت کربن در سواحل جنوبی ایران“، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، همکار اصلی پروژه، 986-96.
2- ”مطالعه در مورد سامانه‌های نوین انرژی خورشیدی در حوزه‌های برق، انرژی و آب“، مدیر پروژه، 99-98.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- “An analytical study on the nonlinear free vibration of nano scale beams incorporating surface effects”, R Nazemnezhad, M Salimi, SH Hashemi, PA Sharabiani, Composites Part B: Engineering, Volume 43, Issue 8, December 2012, Pages 2893-2897.
2- “Sensitivity analysis, economic optimization, and configuration design of mixed refrigerant cycles by NLP techniques”, M Amidpour, MH Hamedi, M Mafi, B Ghorbani, R Shirmohammadi, M Salimi, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume 24, May 2015, Pages 144-155.
3- “Modeling, simulation, parametric study and economic assessment of reciprocating internal combustion engine integrated with multi-effect desalination unit”, M Salimi, M Amidpour, Energy Conversion and Management, Volume 138, 15 April 2017, Pages 299-311.
4- “Investigating the integration of desalination units into cogeneration systems utilizing R-curve tool”, M Salimi, M Amidpour, Desalination, Volume 419, 1 October 2017, Pages 49-59.
5- “The long-term scenario and greenhouse gas effects cost analysis of Iran’s power sector”, MS Kachoee, M Salimi, M Amidpour, Energy, Volume 143, 15 January 2018, Pages 585-596.
6- “Thermodynamic and economic optimization of multi-effect desalination unit integrated with utility steam network”, M Salimi, H Akbarpoor Reyhani, M Amidpour, Desalination, Volume 427, 1 February 2018, Pages 51-59.
7- “State of the Art of Machine Learning Models in Energy Systems, a Systematic Review”, A Mosavi, M Salimi, SF Ardabili, T Rabczuk, S Shamshirband, AR Varkonyi-Koczy, MDPI Energies, Volume 12, Issue 7, 4 April 2019, 1301.
8- “Experimental investigation at a summit above 13,000 ft on active solar still water purification powered by photovoltaic: A comparative study”, M Parsa, D Javadi, A Rahbar, M Majidniya, M Salimi, Y Amidpour, M Amidpour, Volume 476, 15 February 2020, 114146.

1- ”ارزیابی یکپارچه سازی سیستم آب شیرین سازی چندمرحله‌ای با سیستم تولید همزمان توان و حرارت با به کارگیری منحنی نسبت“، محسن سلیمی، مجید عمیدپور، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، تیر 1396، دوره 17، شماره 4، ص ص 225-236.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- “Obtaining Parameters of Soft Foam Constitutive Equation by Finite Elements Method and Optimization”
2- “Analyzing a Customary Soft Foam Properties”

1- ”تحليل تقاضای فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی ايران“
2- ”ارزيابی مجدد برنامه برقی کردن چاه‌های کشاورزی در ايران و سياستگذاری جديد انرژی“
3- ”تحليل هزينه - منفعت راهکارهای صرفه جويی انرژی در بخش تجاری کلان شهر تهران“
کتاب
”طراحی موانع صوتی در حاشیه بزرگراه‌ها“

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

استاد راهنمای دوم آقای سعید نورمحمدی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با پایان‌نامه با عنوان ”مدل سازی گذرای نیروگاه‌های خورشیدی سهموی با درنظر گرفتن شرایط خارج از طرح“

  دوره‌های گذرانده شده

    IEAGHG Summer School, 2018, Trondheim, Norway

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)