طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

زینب نوروزی تیسه

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
znoroozi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4372
  شماره تلفن مستقیم
021-88079400
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
شیمی آلی- دانشگاه آلبرتا
  مقطع دکتری
شیمی آلی – دانشگاه شهید بهشتی
  مقطع کارشناسی ارشد
شیمی آلی- دانشگاه شهید بهشتی
  مقطع کارشناسی
شیمی محض- دانشگاه شهید بهشتی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
سنتز ترکیبات هتروسیکلی غنی از اتم نیتروژن" مشتقات نوین تترازول"
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
تهیه مشتقات جدید زانتن حاوی هسته نفتوکینون
زمینه فعالیت پژوهشی
- سنتز نامتقارن انواع ترکیبات طبیعی
- سنتز انواع افزودنی‌ها و بازدارنده‌های خوردگی فلزات
- سنتز انواع جاذب‌های مورد استفاده در تصفیه آب و پساب
- نانو شیمی
- ارگانیک الکترونیک
تجربیات پژوهشی
دستیار پژوهشی- دانشگاه آلبرتا
پروژه‌های پژوهشی
1- امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت بازدارنده‌ها و افزودنی‌های مناسب به منظور حفاظت از خوردگی در تجهیزات صنعت برق- پژوهشگاه نیرو- مدیر پروژه- 1398
2- امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم پایش خوردگی سازه‌های بتنی مورد استفاده در صنعت برق- پژوهشگاه نیرو- مدیر پروژه- 1398
3- طراحی و ساخت نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده سطحی با تركیبات آلی به منظور حذف فلزات سنگین از پساب نیروگاه- پژوهشگاه نیرو-پیشنهاد دهنده و مدیر پروژه- 1398
4- ساخت سلول‌های خورشیدی آلی به روش غیر تبخیری با راندمان 3-5%- پژوهشگاه نیرو - پیشنهاد دهنده و مدیر پروژه- 1398
5- تدوین سند راهبردی و نقشه راه گروه پژوهشی شیمی و فرایند- پژوهشگاه نیرو-پیشنهاد دهنده و مدیر پروژه- 1398
6- آینده پژوهی رزین‌های مبادله کننده یون مورد استفاده در صنعت برق- پژوهشگاه نیرو- پیشنهاد دهنده و همکار پروژه- 1398
7- بررسی عملکرد بازدارنده هیبریدی چند منظوره سبز در مقیاس صنعتی به منظور واگذاری دانش فنی- پژوهشگاه نیرو- پیشنهاد دهنده و همکار پروژه- 1398
8- طراحی و ساخت مواد بازدارنده هیبریدی چند منظوره سبز با هدف كنترل شیمیایی و صرفه جویی در مصرف آب برج‌های خنک کننده تر نیروگاه‌ها- پژوهشگاه نیرو- پیشنهاد دهنده و همکار پروژه- 1397
9- بررسی عملکرد بازدارنده‌های پلیمری بر روی آبهای خنک كن نیروگاه‌ها- پژوهشگاه نیرو- پیشنهاد دهنده و همکار پروژه- 1397
10- تدوین دستورالعمل استفاده از نانوسیالات خنک کننده نیروگاهی- پژوهشگاه نیرو- پنل خبرگی- 1397
11- دستیابی به دانش ساخت مواد نانوساختار مورد استفاده در آب برج‌های خنک كننده - پژوهشگاه نیرو-نظارت- 1397

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Name1 Efficient TMG catalyzed synthesis of 1,2,3-triazoles, Ahmadi, F.; Tisseh, Z. N.; Dabiri, M.; Bazgir, A. Comptes Rendus Chimie, 2013, 16, 1086-1090.
2- Catalyst- free water-prompted and diastereoselective synthesis of 5- substituted 1H- tetrazole derivatives via Domino- Knoevenagle condensation and 1,3 dipolar cycloaddition reaction, Tisseh, Z. N.; Dabiri, M.; Nobahar, M.; Khavasi, H. R.; Bazgir, A. Tetrahedron, 2012, 68, 1769-1773.
3- A novel organocatalytic multi-component reaction: an efficient synthesis of polysubstituted pyranofused spirooxindoles, Tisseh, Z. N.; Ahmadi, F.; Dabiri, M.; Khakis, H. R.; Bazgir, A. Tetrahedron Lett., 2012, 53, 3603-3606.
4- Catalyst-free synthesis of N-rich heterocycles via multi-component reactions, Tisseh, Z. N.; Dabiri, M.; Nobahar, M.; Abolhasani Source, A., Bazgir, A.Bazgir, A. Tetrahedron, 2012, 68, 3351-3356.
5- An efficient environmentally friendly synthesis of 3-(1H-tetrazole-5-yl)-coumarins via Domino Knoevenagel condensation, Pinner reaction and 1,3-dipolar cycloaddition,Tisseh, Z. N.; Dabiri, M.; Bazgir, A. Helvetica Chimica Acta, 2012, 95, 1600-1604.
6- An efficient synthesis of fluorescent spiro [benzopyrazoloquinoline- indoline] triones and spiro [acenaphthylenebenzopyrazolo- quinoline] triones Dabiri, M.; Tisseh, Z. N.; Bazgir, A. Monatshefte fur Chemie 2012, 143, 139-143.
7- Synthesis of fluorescent hydroxyl naphthalene-1,4-dione derivatives by a three-component reaction in water, Dabiri, M.; Tisseh, Z. N.; Bazgir, A. Dyes and Pigments, 2011, 89, 63-69. Sonochemical multi- component synthesis of spirooxindoles, Dabiri, M.; Tisseh, Z. N.; Bahramnejad, M.; Bazgir, A. Ultrasonics Sonochemistry, 2011, 18, 1153-1159.
8- Organic reaction in water: a highly efficient and eco-friendly synthesis of spiro compounds catalyzed by L- proline, Dabiri, M.; Tisseh, Z. N.; Bazgir, A. Helvetica Chimica Acta, 2011, 94, 824-830.
9- An efficient three-component synthesis of benzoxanthenes in water, Dabiri, Tisseh, Z. N.; Bazgir, A. Journal of Heterocyclic Chemistry, 2010, 47, 1062-1065.
10- An efficient, clean synthesis of 3, 3'- (arylmethylene) bis (2- hydroxynaphthalene- 1,4-dione) derivative, Tisseh, Z. N.; Bazgir, A. Dyes and Pigments, 2009, 83, 258–261.
11- An efficient synthesis of spiro [dibenzo[b,i]xanthene-13,3'-i ndoline]- pentanes and 5Hdibenzo [b,i] xanthene- tetraones, Bazgir, A. Tisseh, Z. N.; Mirzaei, P. Tetrahedron Lett., 2008, 49, 5165–5168.
12- The efficient synthesis of aryl-5H- dibenzo [b,i] xanthene-5,7,12,14 (13H)- tetraone leucodye derivative Tisseh, Z. N.; Azimi, S. C.; Mirzaei, P.; Bazgir, A. Dyes and Pigments, 2008, 79, 273– 275. The Hottest Article of Dyes and Pigments journal (July- September 2008)
13- Determination of very low levels of precious metals in real samples by atomic absorption by pre concentration on modified MCM-48 and MCM-41, Tisseh, Z. N. 3th conference on Nanostructures March 2010, Kish Island, Iran.
14- Corrosion control in a power plant industry, Tisseh, Z. N. Niroo Research Institute, 2017, Tehran, Iran.
15- E valuation of polymeric inhibitors in power plant cooling water system, Tisseh, Z. N.; Namjoo, N. Niroo Research Institute, 2017, Tehran, Iran.

1- بررسی عملکرد بازدارنده‌های پلیمری به منظور کنترل رسوبگذاری در سیستم خنک کننده نیروگاهی، مجله چیلر و خنک کن، 1396.
2- ارزیابی رنگدانه‌های طبیعی در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه‌ها، نشریه انرژی‌های خورشیدی ایران، 1397 ، تهران، ایران.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

1- مروری بر روغن های تراتسفورماتور پایه گیاهی، چهارمین كنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور، نیروگاه طرشت 1396 ، تهران، ایران.
2- بهسازی و كنترل شیمیایی آب برج‌های خنک كننده نیروگاهی، سی و دومین كنفرانس بین المللی برق، پژوهشگاه نیرو 1396 ، تهران، ایران.
3- بررسی عملکرد نانوبازدارنده‌های كربوكسیلاته به منظور كنترل رسوبگذاری در سیستم خنک كننده آب نیروگاه‌ها، پنجمین كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو 1396 ، تهران، ایران.
4- بررسی عملکرد ترکیبات ضدرسوب نانو مغناطیس بر فولاد کربن برج خنک کن نیروگاه‌های حرارتی با آزمون‌های الکتروشیمیایی، چهلمین همایش شیمی نیروگاه‌ها- بهمن 1397- نیروگاه طرشت.
5- ارزیابی عملکرد نانو ذرات مغناطیسی منگنز فریت اصلاح شده سطحی به منظور حذف فلزات سنگین از پساب نیروگاه، سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، پژوهشگاه نیرو 1398، تهران، ایران.
6- لیزرهای آلی، نشست تخصصی علوم و فناوری چاپ، آموزش، پژوهش ، پیوند دانشگاه و صنعت، شهریور 1397 .

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  جوایز و افتخارات

  1- بررسی عملکرد نانوبازدارنده‌های كربوكسیلاته به منظور كنترل رسوبگذاری در سیستم خنک كننده آب نیروگاه‌ها، پنجمین كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو 1396 ، تهران، ایران، مقاله برتر.
  2- دانش آموخته برتر مقطع کارشناسی ارشد و دکترا.

  دوره‌های گذرانده شده

  1- Data Analysis Using Minitab
  2- Product and Process Reliabaility

  1- تصفیه پساب‌های صنعتی بر پایه فناوری نانو
  2- طراحی آزمون در تولید و توسعه محصول
  3- کارگاه رویکرد فرایندی- مدیریت ریسک و فرصت

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- شیمی عمومی (1) - دانشگاه شهید بهشتی
- شیمی عمومی (1) - دانشگاه شهید بهشتی
- جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی - دانشگاه شهید بهشتی
- شیمی آلی (3) - دانشگاه شهید بهشتی
- شیمی هتروسیکل- دانشگاه شهید بهشتی
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- بهسازی و كنترل شیمیایی آب برج‌های خنک كننده نیروگاهی، سی و دومین كنفرانس بین المللی برق، پژوهشگاه نیرو 1396 ، تهران، ایران.
- کنترل خوردگی در صنعت نیروگاهی، پژوهشگاه نیرو 1396 ، تهران، ایران.

  فعالیت‌های اجرایی

  - عضویت در انجمن علمی شیمی كانادا
  - عضویت در انجمن علمی شیمی ایران
  - عضویت پیوسته در انجمن علمی انرژی‌های خورشیدی ایران
  - عضویت در انجمن تخصصی مبدل گرمایی چیلر و برج خنک كننده
  - عضویت در كمیته تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران
  - داوری نشریات و كنگره‌های علمی ملی و بین المللی