طراحی سایت
جمعه 07 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

زهره سلیمیان

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی مدیریت انرژی
  عنوان شغلی
کارشناس

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
zsalimian@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4831
  شماره تلفن مستقیم
021-88079396
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
علوم اقتصادی، دانشگاه الزهرا
  مقطع کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی
  مقطع کارشناسی
ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
اثرات بهبود کارایی انرژی در صنایع انرژی بر: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
زمینه فعالیت پژوهشی
- برنامه ریزی انرژی....
- مدلسازی اقتصادی...
پروژه‌های پژوهشی
1- مدیر پروژه « تهیه داده‌های مربوط به مصرف و تولید برق در طراحی ساختار کلان راهبری شبکه برق ایران »، پژوهشگاه نیرو ، در حال اجرا
2- مدیر پروژه « مطالعات جامع و یکپارچه برنامه ریزی کلان برق و انرژی در افق 1420» ، کارفرما: شركت توانیر، ناظر: وزارت نیرو، مجری: پژوهشگاه نیرو، 1394- تا کنون
3- مدیر پروژه « بررسی اثرات حذف یارانه های برق و پیامدهای آن بر مدیریت مصرف برق تا سال 1405 برای مشتركین خانگی » ، شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، 1393-1392
4- مدیر پروژه « تهیه نرم افزار محاسبه معیار مصرف انرژی (SEC) مشتركین صنعتی »، کارفرما: شركت توزیع نیروی برق استان مازندران، 1391-1392
5- مدیر پروژه « پیش بینی بلند مدت تقاضا و برآورد نیاز انرژی الكتریكی در افق 1420 با ملاحظات هدفمند شدن یارانه‌ها، مدیریت مصرف، تولید پراكنده و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر »، پژوهشگاه نیرو، 1390-1391
6- کارشناس پروژه « بررسی و مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم‌های سرمایشی تراكمی و جذبی »، کارفرما: شرکت توانیر، مجری: پژوهشگاه نیرو ، 1390
7- کارشناس پروژه « شناسایی و امكان‌سنجی پتانسیل‌های تولید همزمان گرما و توان (CHP) در صنایع كشور و تدوین برنامه اجرایی »، كارفرما: شركت بهینه سازی مصرف سوخت، مجری: پژوهشگاه نیرو، 1389
8- مدیر پروژه « مدل تقاضای بار الكتریكی به تفكیك پیك و غیر پیك و به تفكیك بخش‌های اقتصادی و اجتماعی » ، کارفرما: وزارت نیرو، مجری: پژوهشگاه نیرو، 1385- 1388
9- مدیر پروژه فاز صفر « مقایسه روش‌های محاسبه تعرفه در ایران و كشورهای دارای سیستم بازار »، پژوهشگاه نیرو، 1384
10- کارشناس پروژه « پتانسیل سنجی و مدیریت بار مشتركین گروه‌های مختلف تحت پوشش شركت برق منطقه‌ای یزد »، کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای یزد، مجری: پژوهشگاه نیرو، 1383
11- کارشناس پروژه « پتانسیل سنجی تئوریك و انجام مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری و عمومی و مصارف كارگاهی بر اساس پارامترهای موثر و مولفه‌های آن تحت پوشش شركت توزیع جنوب‌غرب تهران »، کارفرما: شرکت توزیع جنوب غرب تهران، مجری: پژوهشگاه نیرو، 1383

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
Salimian, Z., Kordbache, M., Shahdani, S., Mokarizadeh, V. "Analyzing the Effects of the Iranian Energy Subsidy Reform Plan on Short-Run Marginal Generation Cost of Electricity Using Extended Input-Output Price Model”, International Journal of Energy Economics and Policy, 2012(4), P: 250-262

1- سلیمیان، زهره، بزازان، فاطمه، موسوی، میر حسین (1396). اثرات بهبود کارایی سوخت‌های فسیلی در صنایع انرژی‌بر: رویکرد تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بین زمانی. پژوهشنامه علمی- پژوهشی اقتصاد انرژی، دوره 6، شماره 21، صفحه 163-200
2- سلیمیان، زهره، بزازان، فاطمه، موسوی، میر حسین (1397). اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی برق، سوخت‌های فسیلی و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه. مجله علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصادی. دوره 53، شماره 4، صفحه 855-880
3- سلیمیان، زهره، صادقی شاهدانی، مهدی، کردبچه، مرجان، مکاری زاده، وهاب (1391). تحلیل اثر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر هزینه نهایی برق بر مبنای درونزا کردن دستمزدها در جدول داده- ستانده. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژی، سال نهم، شماره 33. شماره صفحه 85-113.
4- شاه حسینی، امید، سلیمیان، زهره، مکاری زاده، وهاب، گودرزی راد، رضا (1390). پیش بینی تقاضای انرژی الكتریكی ایران در افق بیست ساله. نشریه‌ی علمی پژوهشی برق، سال بیست ویكم، شماره 50، شماره صفحه 85-106.
5- نوفرستی، محمد، سلیمیان، زهره (1390). بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرآیند های تولید زیر بخش‌های 23 گانه صنعت: رویکرد پانل سیستمی. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و الگوسازی. دوره 2، شماره 8-7، صفحه 59-79
6- شاه حسینی، امید، سلیمیان، زهره، مکاری زاده، وهاب، گودرزی راد، رضا (1389). پیش بینی تقاضای انرژی الكتریكی در بخش حمل و نقل ایران توسط مدل MAED تا سال 1395، نشریه انرژی ایران، دوره 13، شماره 1
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
Shahdani, S., Salimian, Z., Mokarizadeh, V.Projected Residential Electricity Demand After Subsidies Reform Program In Iran) 2012.( 3rd IAEE Asian Conference, Japan, Kyoto

1- بداغی، مریم، سلیمیان، زهره، فرمد، مجید، مکاری زاده، وهاب، گودرزی راد، رضا (1397). پیش بینی تقاضای انرژی کشور تا افق 1420 با هدف اجرای مدل عرضه انرژی MESSAGE. دوازدهمین همایش بین المللی انرژی.
2- زهتابیان، شاهرخ، سلیمیان، زهره، مکاری زاده، وهاب، جبار، محسن (1392). معرفی نرم افزار محاسبه جرائم مصرف برق و انرژی در صنایع انرژی بر. نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران.
3- سلیمیان، زهره، مکاری زاده، وهاب، سحابی روشن، حسین (1391). تدوین اطلس مدیریت مصرف انرژی الکتریکی برای کشور. بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق.
4- سلیمیان، زهره، مکاری زاده، وهاب، صادقی شاهدانی، مهدی، آقایی، مجید (1390). محاسبه حداکثر کاهش تقاضای انرژی و بار الکتریکی بخش خدمات در اثر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تا افق 1420. دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی.
5- شاه حسینی، امید، سلیمیان، زهره، مکاری زاده، وهاب، گودرزی راد، رضا (1390). تقاضای انرژی الكتریكی بخش خانگی تا افق 1404، بیست و ششمین كنفرانس بین المللی برق.
6- سلیمیان، زهره، كردبچه، مرجان، صادقی شاهدانی، مهدی، مكاریزاده، وهاب (1389). محاسبه هزینه نهایی تولید برق در اثر افزایش قیمت برق و سایر حامل‌های انرژی ضمن اجرای طرح هدفمندكردن یارانه‌ها. بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
7- زمانی نژاد، محبوبه، سلیمیان، زهره، مکاری زاده، وهاب، شاکری، امید (1389). امکانسنجی بکارگیری تولید همزمان برق و حرارت در صنایع کانی غیر فلزی. بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
8- زمانی نژاد، محبوبه، مکاری زاده، وهاب، سلیمیان، زهره، شاکری، امید (1389). تعیین شاخص‌های مؤثر بر استفاده از تولید همزمان برق و حرارت در صنایع كشور و اولویت بندی صنایع بر این اساس، بیست و پنجمین كنفرانس بین‌المللی برق.
9- زمانی نژاد، محبوبه، سلیمیان، زهره، مکاری زاده، وهاب، شاکری، امید (1388). بررسی فنی-اقتصادی بكارگیری تولید همزمان برق و حرارت در واحد تولید محصولات لبنی، بیست و چهارمین كنفرانس بین‌المللی برق.
10- سلیمیان، زهره، امینی، فرخ، مکاری زاده، وهاب، شریف یزدی، امیر (1386). تعیین پتانسیل صرفه‌جویی انرژی الكتریكی در یك واحد صنعتی ریسندگی و بافندگی مبتنی بر ممیزی انرژی، ششمین همایش ملی انرژی.
11- سلیمیان، زهره، امینی، فرخ، شریف یزدی، امیر (1384). پتانسیل‌سنجی كمی كاهش مصرف انرژی مشتركان خانگی شهرهای یزد، میبد و مهریز با استفاده از روش تفكیك بار، بیستمین كنفرانس بین‌المللی برق.
12- سلیمیان، زهره، امینی، فرخ، شریف یزدی، امیر (1384). تخمین بار یك فیدر خانگی در یزد با استفاده از روش رگرسیون فازی، بیستمین كنفرانس بین‌المللی برق.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  1- Workshop on the Exchange of Experiences with the Modelling of Energy Systems for Planning Purposes, 2017,Croatia

  -برنامه‌‌‌‌‌نويسی با VB، موسسه سماتك، شهريور 83
  2-كنترل كيفيت آماری، آكادمی توف، تير 84
  3- دوره بهينه‌سازی سيستم عرضه انرژی با نرم‌افزار MESSAGE، وزارت نيرو، شهريور 1386
  4- دوره آموزشی برگزار شده توسط آکادمی Tenstep در اسفند ماه سال 1396 با عنوان:
  Project Management Preparation for Success (PMBOK Guide View) PM00.00P

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
كارگاه آموزشی “مدلسازی انرژی با نرم افزار MESSAGE”، وزارت نفت، 28-26 تیرماه 1395