طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مرتضی شعبان‌زاده

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
mshabanzadeh@nri.ac.ir

  شماره تلفن داخلی
4774
  شماره تلفن مستقیم
88590138 -021
  شماره نمابر
88590138 -021
  آدرس وب‌سایت
https://www.researchgate.net/profile/Morteza_Shabanzadeh

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی برق، سیستم‌های قدرت، دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی برق، سیستم‌های قدرت، دانشگاه شهید بهشتی (فنی مهندسی شهید عباسپور)
  مقطع کارشناسی
مهندسی برق، دانشگاه زنجان

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
طـراحی سـازوکار رقـابتی برای تعیین بهیـنه نـوع فناوری و ظرفیـت واحدهای شرکت‌کننده در ائتـلاف نیـروگاه مجـازی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
طـراحی بهینه شبکه فشار متوسط توزیع در شرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده مشترکان به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه و با در نظر گرفتن مساله ترانزیت برق
زمینه فعالیت پژوهشی
• بازار برق، اتصال منابع انرژی گسترده، بهره‌برداری و برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت
• طراحی و پیاده‌سازی ماژول‌های نرم‌افزاری سامانه‌های EMS مراکز کنترل دیسپاچینگ
• طراحی و پیاده‌سازی ماژول‌های نرم‌افزاری سامانه‌های DMS شرکت‌های توزیع برق
• مدل‌سازی ریاضی و کاربرد بهینه‌سازی در حل مسائل مهندسی سیستم‌های قدرت
پروژه‌های پژوهشی
• تدوین الزامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم رویت‌پذیری توزیع برق کشور
(مدیر پروژه؛ گروه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت؛ کارفرما: شركت توزيع برق شهرستان اصفهان؛ بهمن 1398 تاکنون؛ شماره قرارداد: 9850108)
• پیاده‌سازی مرکز کنترل و پایش بومی شبکه برق کشور
(معاون اجرایی پروژه؛ مرکز کنترل بومی (مرکب)؛ کارفرما: پژوهشگاه نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛ اسفند 1395 تا اردیبهشت 1397)
• بازنگری و تدوین استاندارد اتصال به شبکه انواع منابع تولید پراکنده شامل مولدهای گازسوز، منابع تجدیدپذیر و ذخیره‌سازهای انرژی
(مدیر پروژه؛ گروه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت؛ کارفرما: پژوهشگاه نیرو؛ فروردین 1396 تاکنون؛ شناسه پروژه: POPN06)
• مدل‌سازی بار شبکه توزیع تهران با هدف برآورد بار در زمان اوج مصرف و تعیین عوامل موثر
(مدیر پروژه؛ گروه بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت؛ کارفرما: پژوهشگاه نیرو؛ اردیبهشت 1396 تا شهریور 98؛ شناسه پروژه: PONPN06)
• برنامه‌ريزي مديريت توليد مبتني بر ملاحظات فني اقتصادي بازار برق و بورس انرژي
(مدیر پروژه؛ گروه اقتصاد و مدیریت برق؛ کارفرما: پژوهشگاه نیرو؛ آبان 1392 تا خرداد 1394؛ شناسه پروژه: PMAPN06)
• مطالعات مالی، اقتصادی و فنی جهت تعیین ارزش افزوده پروژه‌های پژوهشگاه نیرو در صنعت برق کشور
(مدیر پروژه؛ گروه اقتصاد و مدیریت برق؛ کارفرما: پژوهشگاه نیرو؛ مرداد 1392 تا اسفند 1392؛ شناسه پروژه: PMAPN05)
• بررسی سازوکار جامع حضور واحدهای نیروگاهی به صورت تجمیع شده در بازار برق ایران (همکار اصلی پروژه؛ گروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت برق؛ کارفرما: شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛ فروردین 1390 تا فروردین 1391؛ شماره قرارداد: 716-89-م)
• تدوین فرآیند ثبت و انتشار وقایع بهره‌برداری، به منظور ارتقا دقت و شفافیت صورت‌حساب‌های بازار برق
(مدیر پروژه؛ گروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت برق؛ کارفرما: شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛ بهمن 1389 تا شهریور 1390؛ شماره قرارداد: 776-89-م)

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
[1] M. Shabanzadeh, M.-K. Sheikh-El-Eslami, M.-R. Haghifam, “An interactive cooperation model for neighboring virtual power plants,” Applied Energy, Vol. 200, August 2017, p.p. 273-289 (Q1, JCR 5-year Impact Factor: 8.558).
[2] M. Shabanzadeh, M.-K. Sheikh-El-Eslami, M.-R. Haghifam, “Risk-based Medium-term Trading Strategy for a Virtual Power Plant with First-Order Stochastic Dominance Constraints,” IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 11, Issue 2, January 2017, p.p. 520 – 529 (Q1, 5-year Impact Factor: 3.432).
[3] M. Shabanzadeh, M.-K. Sheikh-El-Eslami, M.-R. Haghifam, “A medium-term coalition-forming model of heterogeneous DERs for a commercial virtual power plant,” Applied Energy, Vol. 169, May 2016, p.p. 663–681 (Q1, JCR 5-year Impact Factor: 8.558).
[4] M. Shabanzadeh, M.-K. Sheikh-El-Eslami, M.-R. Haghifam, “The Design of a Risk-Hedging Tool for Virtual Power Plants via Robust Optimization Approach,” Applied Energy, Vol. 155, October 2015, p.p. 766–777 (Q1, JCR 5-year Impact Factor: 8.558).
[5] M. Shabanzadeh, M. Setayesh-Nazar, “Optimal Pseudo-Dynamic Planning of MV Radial Distribution Networks Considering Power Transit for Retail Market Trading,” Modares Journal of Electrical Engineering, Vol. 11, No. 3, Fall 2011.

[1] زهره کاهه، مرتضی شعبان‌زاده،” بررسی تاثیر ادغام اطلاعات مناطق الکتریکی مختلف در پیش‌بینی بار شبکه قدرت با ارائه یک روش نوین پیش‌بینی سلسله‌مراتبی“، مجله علمی-پژوهشی انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران (Q1 با ضریب تاثیر 269/0)، پاییز 1397.
[2] مرتضی شعبان‌زاده، محمّدکاظم شیخ‌الاسلامی، محمودرضا حقی‌فام، ” تحلیل سودبخشی تشکیل ائتلاف نیروگاه مجازی و تجمیع‌کننده بار در شبکه‌های توزیع فعال“، مجله علمی-پژوهشی انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران (Q1 با ضریب تاثیر 269/0)، سال پانزدهم، شماره سوم، پاییز 1397.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
[1] A. Zare, M. Shabanzadeh, H. Sangrody, “Medium-Term Load Forecasting Using Support Vector Regression, Feature Selection, and Symbiotic Organism Search Optimization,” IEEE PES General Meeting, Atlanta, GA USA, November 2019.
[2] M. Shabanzadeh, M.-K. Sheikh-El-Eslami, M.-R. Haghifam, “Modeling the Cooperation between Neighboring VPPs: Cross-Regional Bilateral Transactions,” The 4th Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation (ICREDG2016), Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, March 2016.
[3] M. Shabanzadeh, M. Fattahi, “Generation Maintenance Scheduling via Robust Optimization,” 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2015), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, May 2015.
[4] M. Shabanzadeh, M.-K. Sheikh-El-Eslami, M.-R. Haghifam, “Decision Making Tool for Virtual Power Plants Considering Midterm Bilateral Contracts,” 3rd Iranian Regional CIRED Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran, January 2015.
[5] M. Shabanzadeh, M. Dehbashian, “Robust Decision-Making Tool for Optimal RES-ESS Mix of a Smart Grid-Independent Research Center,” Smart Grid Conference 2014 (SGC'14), Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran, December 2014.
[6] M. Shabanzadeh, M. Parsa-Moghaddam, “What is the Smart Grid? Definitions, Perspectives, and Ultimate Goals,” 28th International Power System Conference (PSC), Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran, November 2013.
[7] M. Shabanzadeh, F. Fallahi, S. Rahimi, “Optimal Contract Pricing for Private DG-Owners via Bilevel Programming,” 28th International Power System Conference (PSC), Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran, November 2013.
[8] A. Lotfi, M. Shabanzadeh, “Optimal Sitting, Timing and Sizing of Utility and Non-utility DGs in MV Grid with Reliability Consideration,” 27th International Power System Conference (PSC), Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran, November 2012.

[1] جاوید مجیدی چهارمحالی، مرتضی شعبان‌زاده، زهره کاهه، ارغوان زارع نوغابی، ” افزایش دقت پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای الکتریکی شبکه برق با خوشه‌بندی بهینه روزهای هفته و تنظیم خودکار ضرایب شبکه عصبی“، سی و سومین کنفرانس بینالمللی برق (PSC 2018)، پژوهشگاه نیرو، آبان 1397.
[2] ارغوان زارع نوغابی، مرتضی شعبان‌زاده، جاوید مجیدی چهارمحالی، زهره کاهه، ” پیش‌بینی بار در افق میان‌مدت با استفاده از تنظیم بهینه پارامترهای رگرسیون بردار پشتیبان و در نظر گرفتن ترکیب جدیدی از ویژگی‌ها “، سی و سومین کنفرانس بینالمللی برق (PSC 2018)، پژوهشگاه نیرو، آبان 1397.
[3] مرتضی شعبان‌زاده، محمّد فتاحی، ” تعيين زمان‌بندي بهينه تعميرات واحدهاي نيروگاهي با استفاده از الگوريتم حل ابتکاري آزادسازي لاگرانژ “، بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2017)، دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی، اردیبهشت 1396.
[4] مرتضی شعبان‌زاده، سید پیمان موسوی، لادن خرسند، ” طراحي نرم‌افزارتعيين زمان‌بندي بهينه تعميرات پيشگيرانه‌ي واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي بازار برق و بورس انرژي“، سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC 2016)، پژوهشگاه نیرو، آبان 1395.
[5] مهدی علی‌احمدی، مرتضی شعبان‌زاده، سید محمدحسن حسینی، ” تحليل هزينه- فايده استفاده از فناوري سرعت- متغير در واحدهاي تلمبه-ذخيره‌اي در مقايسه با فناوري سرعت- ثابت “، سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC 2016)، پژوهشگاه نیرو، آبان 1395.
[6] مرتضی شعبان‌زاده، حامد فراهت، زهرا مدیحی، امید شاه‌حسینی، ” پيشنهاد رويکردي جامع براي تدوين محورهاي تحقيق و توسعه سيستم‌ قدرت ايران بر مبناي مطالعه تحليلي چشم‌انداز ساير کشورها“، سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC 2016)، پژوهشگاه نیرو، آبان 1395.
[7] حمیدرضا بزی، مرتضی شعبان‌زاده، ” بررسي کاربردهاي رايانش ابري در شبکه هوشمند و ارائه يک معماري ابري براي جزيره هوشمند خليج فارس (هرمز) “، سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC 2015)، پژوهشگاه نیرو، آذر 1394.
[8] مرتضی شعبان‌زاده، حمیدرضا بزی، مریم محمّدی، فاطمه طارمی، ” تعیین ارزش افزوده کمی و کیفی پروژه‌های صنعت برق کشور“، بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC 2014)، پژوهشگاه نیرو، مهر 1394.
[9] مهدی فرهادخانی، مرتضی شعبان‌زاده، ” مدیریت دارایی در بخش توزیع برق: ضرورت تجدید ساختار صنعت برق کشور“، بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC 2010)، پژوهشگاه نیرو، مهر 1389.
[10] مرتضی شعبان‌زاده، علیرضا لطفی، مهرداد ستایشنظر، ” مدل‌سازی ترانزیت برق در برنامه‌ریزی توسعه شبکه فشار متوسط توزیع در شرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک “، هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2010)، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1389.
[11] مرتضی شعبان‌زاده، علیرضا لطفی، مهرداد ستایشنظر، ” طراحی جامع شبکه فشار متوسط در شرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک “، اولین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران (ICREDG 2010)، دانشگاه بیرجند، اسفند 1388.
[12] مرتضی شعبان‌زاده، علیرضا لطفی، مهرداد ستایشنظر، ” طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبنای ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده “، اولین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران (ICREDG 2010)، دانشگاه بیرجند، اسفند 1388.
[13] مرتضی شعبان‌زاده، علیرضا لطفی، مهرداد ستایشنظر، ” برنامه‌ریزی توسعه شبکه ثانویه توزیع در حضور واحدهای تولیدی موتور ژنراتور گازسوز کوچک “، اولین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران (ICREDG 2010)، دانشگاه بیرجند، اسفند 1388.
[14] محمّدرضا آقامحمّدی، مرتضی شعبان‌زاده، محمّد حیدریزاده، ” بهبود قابلیت انتقال توان (ATC) در سیستم‌های قدرت مقید به پایداری ولتاژ با استفاده از آرایش بهینه الگوی تولید “، بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC 2009)، پژوهشگاه نیرو، آبان 1388.

  دوره‌های گذرانده‌شده

• دوره آموزشی ”آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری“، پژوهشگاه نیرو، بهمن 1398
• کارگاه علمی-تخصصی ”اتصال مولدهای مقیاس کوچک (نیروگاه‌های تولید پراکنده) به شبکه برق“، انجمن انرژی ایران، شهریور 1396
• کارگاه علمی-تخصصی ”شبکه‌های هوشمند و ریزشبکه‌های برق – پروفسور محمّد شاهیده‌پور“، انجمن انرژی ایران، اردیبهشت 1395
• کارگاه آموزشی ”طراحی و بهره‌برداری سیستم‌های برق خورشیدی با نرم‌افزار PVsyst “، مرکز آموزش متاکو، آبان 1395
• کارگاه ”آموزش انتزاعی اصول طراحی الگوریتم‌های فرامکاشفه‌ای“، دانشگاه تربیت مدرس، دی 1394
• دوره تخصصی سیرد – ”بهره‌برداری، کنترل و حفاظت از شبکه‌های توزیع برق“، پژوهشگاه نیرو، دی 1390
• دوره تخصصی سیرد – ”طراحی و توسعه شبکه‌های توزیع برق“، پژوهشگاه نیرو، دی 1390
• دوره تخصصی سیرد – ”تجهیزات شبکه‌های توزیع برق“، پژوهشگاه نیرو، دی 1390
• کارگاه آموزشی ”توسعه مولدهای مقیاس کوچک در طرح‌های جامع شبکه‌های توزیع“، پژوهشگاه نیرو، آبان 1389
• کارگاه آموزشی ”مطالب تخصصی انرژی باد – کار با نرم‌افزار WindPRO “، پژوهشگاه نیرو، آبان 1389
• آموزش نرم‌افزار DIgSILENT Power Factory، مرکز مطالعات دینامیک سیستم‌های قدرت، دانشگاه صنعت آب و برق، 1386

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

• مشاوره رساله دکتری با عنوان ”بهره‌برداری بهینه از ترکیب ذخیره‌سازهای انرژی جهت کنترل ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه‌های مجزا“، گروه برق-قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهمن 96 تا آذر 98.

  جوایز و افتخارات

  • کسب جایزه رساله برتر دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
  • کسب رتبه نخست دکتری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
  • دریافت دو دوره جایزه پژوهشی از بنیاد ملی نخبگان ایران (INEF)
  • کسب جایزه مقاله برتر، سی و یکمین کنفرانس بینالمللی برق، آبان 1395
  • کسب جایزه مقاله برتر، سی و سومین کنفرانس بینالمللی برق، آبان 1397

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
• تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک در بازار برق و بورس انرژی، دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس، آبان 1394
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
• آموزش نرم‌افزار بومی تعیین زمان‌بندی بهینه تعمیرات پیشگیرانه واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی بازار برق و بورس انرژی، پژوهشگاه نیرو، آبان 1395
• محاسبه سطح اتصال کوتاه (SCC) در حضور منابع تولید پراکنده بر اساس استاندارد IEC 60909، دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1392
• مدیریت ریسک در بازارهای رقابتی برق: روش‌های پوشش ریسک و شاخص‌های ارزیابی آن، دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1392
• راهبرد‌های تجاری شرکت‌های مدیریت تولید در بازار روزفروش برق، دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس، آبان 1391
• برنامه‌ریزی و جبران‌سازی توان راکتیو در شبکه‌های قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس، دی 1391
• مدیریت ریسک در بخش انرژی (نفت، گاز، برق)، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 1391
• برنامه‌ریزی توسعه منابع توان راکتیو، پژوهشگاه نیرو، مرداد 1389
• تخمین حالت در بهره‌برداری سیستم‌های قدرت: ضرورت، مدل‌ها، چشم‌انداز آینده، دانشگاه صنعت آب و برق، آذر 1386

  فعالیت‌های اجرایی

  • معاون گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت، اردیبهشت 1397 تاکنون.
  • معاون اجرایی مرکز کنترل و پایش بومی شبکه برق کشور (مرکب)، اسفند 1395 تا اردیبهشت 1397