طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

علی صلواتی زاده

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
asalavatizadeh@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
88079400 داخلی 4828
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت
https://scholar.google.com/citations?user=Q6RDVbEAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Ali_Salavati-Zadeh

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه تهران، 1391
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه تهران، 1385
  مقطع کارشناسی
مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، دانشگاه تهران، 1383

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
مدل‌سازی تشکیل دوده در موتور دیزل
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
استفاده از مدل‌های یک‌بعدی و سه‌بعدی در مدل‌سازی موتورهای احتراق داخلی

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
[1] Salavati-Zadeh, A., Esfahanian, V., and Afshari, A. (2013), “Detailed Kinetic Modeling of Soot-Particle and Key-Precursor Formation in Laminar Premixed and Counter flow Diffusion Flames of Fossil Fuel Surrogates,” ASME J. Energy Resour. Technol., 135, 0311011–03110113.
[2] Salavati-Zadeh, A., Esfahanian, V., and Akbari, H.(2014), “The Effect of Fuel Flow Rate and Equivalence Ratio on Soot Formation in Laminar Premixed Flames of C2 Hydrocarbons Using POD Considering Radiative Heat Losses,” Computational Thermal Sciences, 6, 361–367.
[3] Javaheri, A., Esfahanian, V., Salavati-Zadeh, A., Darzi, M., and Mirsoheil, M. (2014), “Investigation of Natural Gas Composition Effects on Knock Phenomenon in SI Gas Engine using Detailed Chemistry,” Applied Mechanics and Materials, 493, 239–244.
[4] Javaheri, A., Esfahanian, V., Salavati-Zadeh, A., and Darzi, M. (2014), “Energetic and Exergetic Analyses of a Variable Compression Ratio Spark Ignition Gas Engine,” Energy Convers. Manage., 88, 739–748.
[5] Akbari, H., Salavati-Zadeh, A., Javaheri, A., Esfahanian, V., Ghavami, S., and Ghomashi, H. (2016), “Reconstruction of In-cylinder Temperature, Equivalence Ratio and NOx Distribution Fields Using Proper Orthogonal Decomposition Technique,” Journal of Applied Fluid Mechanics, 9, 89–95.
[6] Salavati-Zadeh, A., Javaheri, A., Ghavami, S.V., Esfahanian, V., Masih-Tehrani, M., and Akbari, H. (2016), “A Detailed Kinetic Investigation on the Effects of Hydrogen Enrichment on the Performance of Gas-Fueled SI Engine,” International Journal of Green Energy, 13, 1042– 1049.
[7] Bahri, B., Aziz, A. A., Salavati-Zadeh, A., and Esfahanian, V. (2016), “The Effect of Ethanol Combustion on HCCI Engine Performance and Emissions,” The Journal of Engine Research, 41, 21–30.
[8] Andwari, A. M., Pesiridis, A., Esfahanian, V., Salavati-Zadeh, A., Karvountzis-Kontakiotis, A., and Muralidharan, V. (2017), “A Comparative Study of the Effect of Turbocompounding and ORC Waste Heat Recovery Systems on the Performance of a Turbocharged Heavy-Duty Diesel Engine,” Energies, 10, 1087–2004.
[9] Salavati-Zadeh, A., Esfahanian, V., Nourani, B., Saeed, H., and Mohammadi, M. (2018), “Kinetic Simulation of Flameless Burners with Methane/Hydrogen Blended Fuel: Effects of Molecular Diffusion and Schmidt Number,” International Journal of Hydrogen Energy, 43, 5972–5983.
[10] Sarmast, S., Ziabasharhagh, M., Salavati-Zadeh, A., and Fajri, H. (2019), “Numerical Study on the Effects of Fuel Injection Characteristics on the Performance of a Lean Burn SG-GDI Engine Towards High Efficiency and Emissions Reduction,” Journal of Applied Fluid Mechanics, 12, 763-776.
[11] Andwari, A. M., Pesiridis, A., Esfahanian, V., Salavati-Zadeh, A., Hajialimohammadi, A. (2017), “Modelling and Evaluation of Waste Heat Recovery Systems in the Case of a Heavy-Duty Diesel Engine,” Energies, 12, 1087–2004.

[1] اصفهانیان، و.، آزاد شهرکی، ص.، صلواتی‌زاده، ع.، جواهری، ا. (1394). «بررسی عددی آلایندگی یک موتور تک‌سیلندر گازسوز»، مهندسی مکانیک مدرس، 16، 329-332.
[2] قوامی، س.و.، صلواتی‌زاده، ع.، جواهری، ا.، مسیح-طهرانی، م.، اصفهانیان، و.، حمزه نوا، ق. (1395). « بررسی سینتیکی اثر غنی‌سازی به‌وسیله هیدروژن بر تولید آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای در موتور گازسوز در نسبت تراکم بالا»، نشریۀ علمی پژوهشی سوخت و احتراق، 9، 85-98.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
[1]Salavati-Zadeh, A., Esfahanian, V., Afshari, A., and Ramezani, M. A multi zone spray and combustion model for formation of polycyclic aromatic hydrocarbons and soot in diesel engines. in SAE-China and FISITA, eds., Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress, vol. 190 of Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 1069–1077. Springer Berlin Heidelberg, 2012.
[2] Salavati-Zadeh, A., Esfahanian, V., and Akbari, H. (2013), “The Effect of Fuel Flow Rate and Equivalence Ratio on Soot Formation in Laminar Premixed Flames of C2 Hydrocarbons Using POD Considering Radiative Heat Losses,” in Proceedings of the 13th UK Heat Transfer Conference (UKHTC2013), eds. Markides, C., Heyes, A., and Childs, P., DEG Imperial College, London, England.
[3] Akbari, H., Salavati-Zadeh, A., Javaheri, A., Esfahanian, V., Ghavami, V., and Ghomashi, H. (2015), “In-cylinder Temperature and Equivalence Ratio Field and NOx Distribution Reconstruction Using Proper Orthogonal Decomposition Technique,” in Proceedings of 7th Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES7), ed. Aloui, F., Valenciennes, France.
[4] Salavati-Zadeh, A., Esfahanian, V., Nourani, B., Mohammadi, M., and Saeed, H. (2017), “Studying the Effect of Molecular Diffusion and Schmidt Number on Simulation of MILD Combustion Regime of CH4/H2 Blended Fuel,” in Proceedings of 9th International Energy, Exergy and Environment Symposium (IEEES9), eds. Nizetic, S., Solic, P., and Milanovic, Z., FESB, University of Split, Split, Croatia, pp. 258–263.
[5] Khanlari, A., Salavati-Zadeh, A., Mohammadi, M., Esfahanian, V., and Nourani, S. (2018), “Effect of Hydrogen Enrichment on the Exergy Efficiency of Blended Methane-Hydrogen MILD Combustion,” in Proceedings of the 7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018), eds. Dincer, I., Colpan, C. O., Ezan, M. A., and Tokuc, A., Izmir, Turkey, pp. 915–919.

[1] اصفهانیان، و.، صلواتی‌زاده، ع.، نصر آزادانی، م.، و میرسهیل، م. (1384)، «شبیه‌سازی و مقایسۀ عملکرد موتورهای گازسوز و بنزینی با مدل گسترش شعله و مطالعۀ اثرات برخی متغیرهای طراحی محفظۀ احتراق»، در چهارمین همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز، تهران، ایران.
[2] اصفهانیان، و.، رمضانی، م.، صلواتی‌زاده، ع.، کهربائیان، ا.، و علیزاد، ک. (1388)، «شبیه‌سازی چرخۀ موتور دیزل با استفاده از مدل چندناحیه‌ای اسپری و احتراق استوکیومتری»، در ششمین همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز، تهران، ایران.
[3] نورانی نجفی، ب.، صلواتی‌زاده، ع.، خانلری، ا.، قوامی، س.و.، و اصفهانیان، و. (1394)، «شبیه‌سازی ساختار شعله متان-هیدروژن تحت شرایط مایلد و بررسی عملکرد پارامترهای مؤثر»، در ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، تهران، ایران.

کتاب
[1] Ghavami, SV., Salavati-Zadeh, A., Javaheri, A., Bahri, B., Esfahanian,V., and Masih-Tehrani, M. Investigation of effects of natural gas composition on one-dimensional comprehensive engine model calibration. In Aloui, F. and Dincer, I., eds., Exergy for A Better Environment and Improved Sustainability, vol. 2 of Green Energy and Technology, chap. 31. Springer International Publishing AG, 2018.
[2] Khanlari, A., Salavati-Zadeh, A., Mohammadi, M., Nourani, B., and Esfahanian, V. Effect of hydrogen enrichment on pollutant and greenhouse gases formation and exergy efficiency of methane mild combustion. In Dincer, I., Colpan, C.O., and Ezan, M.A., eds., Environmentally Benign Energy Solutions, vol. 1 of Green Energy and Technology, chap.22. Springer International Publishing AG, 2019.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  جوایز و افتخارات

  1- رسالۀ دکتری برتر کشور در زمینۀ احتراق، پنجمین کنفرانس بین‌المللی سوخت و احتراق، انجمن احتراق ایران، بهمن 1392.
  2- رتبۀ دوم ابتکارات برتر احتراقی، دومین جشنوارۀ ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق، انجمن احتراق ایران با همکاری و تحت پوشش بنیاد نخبگان، بهمن 1395.

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
1- تحلیل سیستم‌های انرژی، دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران، نیمسال اول 1395-96.
2- ترمودینامیک پیشرفته، دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران، نیمسال دوم 1395-96.
3- مدل‌سازی ریاضی پیشرفته، دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران، نیمسال اول 1396-97.
4- سوخت و احتراق، دانشکدۀ فنی-مهندسی، دانشگاه الزهراء، نیمسال‌های اول و دوم 1396-97.
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
1- کارگاه آموزشی «مدل‌سازی موتورهای احتراق داخلی با استفاده از کد محاسباتی KIVA-3V» در چهارمین همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز، آبان 1384، تهران، ایران.

  فعالیت‌های اجرایی

  1- محقق ارشد و مدیر پروژه، پژوهشکدۀ خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران، مهر 1385 تا اردیبهشت 1393.
  2- محقق ارشد و مدیر پروژه، شرکت توسعۀ فناوری پارس رایزن (نمایندۀ انحصاری شرکت AVL در ایران)، مهر 1393 تا مهر 1395.
  3- مدیر گروه پژوهشی انرژی، پژوهشکدۀ خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران، تیر 1393 تا شهریور 1397.
  4- مشاور فنی، پژوهشکدۀ آتش، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، آذر 1396 تاکنون.
  5- مشاور فنی ، واحد ECU مرکز تحقیق و نوآوری، شرکت کروز، مهر 1397 تاکنون.
  6- کارشناس پژوهشی، گروه پژوهشی سیکل و مبدل‌های حرارتی پژوهشگاه نیرو، مهر 1397 تا اردیبهشت 1398.
  7- استادیار، گروه پژوهشی سیکل و مبدل‌های حرارتی پژوهشگاه نیرو، اردیبهشت 1398 تاکنون.
  8- عضو کمیتۀ فنی، گروه آتش، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تیر 1398 تاکنون.