طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مجتبی گیلوانژاد

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
mgilvanejad@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مهندسی برق، قدرت
  مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و صنعت ایران- مهندسی برق، قدرت
  مقطع کارشناسی
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)- مهندسی برق

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
مدلسازي پديده هاي غيرعادي شبكه در محاسبات قابليت اطمينان جهت طراحی سيستم حفاظت توزيع
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
قدرت- شبيه‌سازي و مقايسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در كاربردهاي زيست محيطي
پروژه‌های پژوهشی
1 تهيه نشريات ضوابط فني و معيارهاي مهندسي شبكه‌هاي توزيع همكار پروژه 1384
2 بررسي علل سوختن ترانسهاي زمين برق باختر همكار پروژه 85-1384
3 طراحي و اجراي سيستم مانيتورينگ online ترانسفورماتور همكار پروژه 1385
4 طرح برقرساني به سه شهرك با هدف كاهش تلفات همكار پروژه 87-1385
5 طراحي سيستم DCS جام جم همكار پروژه 1386
6 تدوين الگوريتم تخمين بار پست‌هاي توزيع از زير سيستم پخش بار نرم‌افزار DMS همكار پروژه 1387-1386
7 تهيه اسناد مناقصه طراحی شبکه توزيع با هدف کاهش تلفات در شركت توزيع نواحي استان تهران همكار پروژه 1387
8 نظارت بر اجراي طرح كاهش تلفات در منطقه فلكه مخابرات اروميه همكار پروژه 1388-1387
9 افزايش ضريب اطمينان برقرسانی در شهر تهران مدير پروژه 1388-1387
10 بررسي علل سوختن ترانسهاي قدرت 63/230 كيلوولت پست انجيرك اراك همكار پروژه 1388
11 تهيه و تدوين نرم‌افزار طراحي و توسعه بهينه و كاربردي شبكه‌هاي توزيع مدير پروژه 1389-1388
12 كوچك‌سازي پستهاي فوق توزيع درمناطق تحت پوشش شركت برق منطقه‌اي تهران همكار پروژه 1389-1388
13 اصلاح شبكه توزيع برق جام جم همكار پروژه 1389-1388
14 پشتيبانی و نظارت بر توليد صنعتی نرم افزار طراحی و توسعه بهينه شبکه های توزيع مدير پروژه 1390
15 تهيه مجموعه دستورالعملهای نصب، نظارت بر نصب و بهره برداری تجهيزات توزيع همکار پروژه 1390
16 تدوين دانش فني مديريت عمر ترانسفورماتورهاي قدرت و اجراي آن به صورت پايلوت همکار پروژه 1393-1391
17 انجام خدمات مهندسي براي تهيه طرح جامع برقرساني بر پايه سيستم جغرافيايي GIS در شهر نظرآباد همکار پروژه 1392-1391
18 هوشمندسازي شبكه الكتريكي جزيره هرمز- اصلاح و بهينه سازي شبكه توزيع جهت پياده‌سازي اتوماسيون مدير پروژه 1393-1392
19 تدوين شاخص‌هاي كليدي ارزيابي طراحي شبكه‌هاي توزيع در ايران با مطالعه موردي شبكه جنوب كرمان همكار پروژه 1394-1393
20 تدوين سند راهبردي و نقشه راه طرح كلان با عنوان "توسعه فناوري‌هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلان‌شهرها مدير پروژه 1394-1393
21 بررسی و تجزيه و تحليل مطالعات انجام شده توسط مشاور اصلی برای فاز 1 پروژه خط 765 کيلوولت عسلويه- اصفهان مدير پروژه 1396-1394
22 بهينه‌سازي شبكه توزيع برق پايلوت شهر هوشمند تهران بزرگ مدير پروژه 1395
23 تدوين دانش فني طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي ترانسفورماتور حالت جامد 50 كيلوولت آمپر در رده ولتاژي توزيع مدير پروژه 1397-1395
24 طراحی و استقرار ساز و کار لازم برای انتخاب تجهيزات و ارزيابی مشخصات فنی آنها با هدف کاهش تلفات انرژی الکتريکی مدير پروژه 1397-1396
25 طرح توسعه فناوريهای مرتبط با طراحی شبکه توزيع کلانشهرها مجری طرح 1397-1396
26 تدوين سند راهبردی و نقشه راه کلان توسعه فناوريهای مربوط به جريان خطا همکار پروژه 1397-1396
27 طرح برنامه ريزی کلان توسعه شبکه برق کشور افق 1415 مدير طرح 1398-1401

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1 A New Approach to System Planning
Iran Upgrades the Planning Framework of its Distribution Networks Transmission & Distribution World Magazine, pp. 30-34 4 - April 2013
2 Fuse cutout allocation in radial distribution system considering the effect of hidden failures International Journal of Electrical Power and Energy Systems (ELSEVIER), Vol. 42, pp. 575-582 2 ISI November 2012
3 A three-level temperature curve for power cables aging failure rate estimation incorporating load cycling International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 23, No. 6, pp. 853-866 2 ISI September 2013
4 Estimation of Cold-Load Pickup Occurrence Rate in Distribution Systems IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 28, No. 2, pp. 1138-1147 2 ISI April 2013
5 Estimation of the Overload-related Outages in Distribution Networks Considering the Random Nature of the Electrical loads IET Generation, Transmission & Distribution Journal, Vol. 7, No. 8, pp. 855-865 2 ISI August 2013
6 A methodology to include real life failure data in the failure rate estimation of power distribution systems Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 25, No. 2, pp. 1082- 1094 2 ISI April
2017

بررسي اثرات مخرب رطوبت در ترانسفورماتورهاي قدرت و معرفي مزاياي اندازه‌گيري آن به روش on-line ماهنامه علمي-تخصصي صنعت برق 1 علمي- تخصصي آذرماه 1387
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1 Modeling the Frequency Response of Power Transformer by means of Time Domain Variable Frequency Models The Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC 2006) استراليا
2006
2 Performance of Pulse Forming Lines (PFLs) in Non-Matched Load Operation The Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC 2006) استراليا
2006
3 A Novel Algorithm for Distribution Network Planning Using Loss Reduction Approach The Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC 2007) استراليا
2007
4 Optimal Distribution System Planning Using Improved Branch Exchange Technique The Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC 2007) استراليا
2007
5 Optimum Planning of Primary-Secondary Distribution Networks According to Real Municipal Maps 21st International Conference on Electricity Distribution (CIRED) آلمان
2011
6 Enhanced Design of Distribution Networks, Using BE & GA Methods 21st International Conference on Electricity Distribution (CIRED) آلمان
2011
7 Estimation of Cable Maximum Operating Temperature Based on ANN Approach 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ترکيه
2011
8 Industrial strategic network planning optimization, applying displan software
CIRED Workshop پرتغال
2012
9 Analyzing the Effect of Transformer Utilization Factor in Distribution Networks as an Investment Management Index by using DisPlan Software 22nd International Conference on Electricity Distribution (CIRED) سوئد
2013

1 ذخيره سازهای انرژی مغناطيسی ابررسانا و کاربردهای آن در کيفيت توان و ادوات FACTS ششمين کنفرانس دانشجويي مهندسی برق ايران دانشگاه تبريز
1382
2 نقش مؤثر برقگيرهای فشار ضعيف در شبکه های توزيع ششمين کنفرانس تخصصی قدرت دانشگاه صنعت آب و برق
1383
3 بررسي عوامل ولتاژي موثر بر ترانسفورماتورهاي زمين در پست هاي فوق توزيع برق منطقه اي باختر بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق (PSC) تهران
1385
4 طراحي بهينه شبكه‌هاي توزيع با هدف كاهش تلفات و بررسي سه شبكه نمونه در ايران بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق (PSC) تهران
1386
5 مديريت مصرف انرژي در دانشگاه‌ها و ساختمان‌هاي آموزش عالي سومين همايش مهندسين برق محمودآباد
1386
6 طراحي يكپارچه شبكه‌هاي توزيع در دو سطح MV و LV بر اساس بهينه‌سازي تلفات توان و انرژي شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران دانشگاه تربيت مدرس تهران
1387
7 ارتقای نظام طراحی و توسعه شبکه های توزيع با رويکردی اجرايي در ايران بيست و سومين كنفرانس بين‌المللي برق (PSC) تهران
1387
8 بررسي نوع سيم بندي ترانسفورماتور منابع توليد پراكنده و اتصال زمين مربوطه جهت اتصال به شبكه سراسري بيست و چهارمين كنفرانس بين‌المللي برق (PSC) تهران
1388
9 تعيين عمر مفيد تجهيزات بر مبناي شاخص انرژي توزيع نشده با در نظر گرفتن اثر پيري بيست و چهارمين كنفرانس بين‌المللي برق (PSC) تهران
1388
10 بررسي علت عدم كارآيي رگولاتور ولتاژ در برخي خطوط فشار متوسط طولاني پانزدهمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع نيروي برق (EPDC) تهران
1389
11 چاره‌انديشي تلفات شبكه توزيع: حذف شبكه فشار ضعيف و يا توسعه شبكه فشار متوسط بيست و پنجمين كنفرانس بين‌المللي برق (PSC) تهران
1389
12 مطالعه موردي اثرات نيروهاي مكانيكي ناشي از بروز خطاي اتصال كوتاه در يك پست انتقال بيست و ششمين كنفرانس بين‌المللي برق (PSC) تهران
1390
13 بررسي تاثير پديده شتابگيري همزمان موتورهاي الكتريكي بر عملكرد كات اوت فيوز در شبكه هاي صنعتي هفدهمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع نيروي برق (EPDC) تهران
1391
14 Parameter Identification of Photovoltaic Arrays Based on Datasheet Values هفدهمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع نيروي برق (EPDC) تهران
1391
15 مطالعه موردي اثر خطاهاي حالت گذرا بر ترانسفورماتورهاي قدرت در پستهاي انتقال بيست و هفتمين كنفرانس بين‌المللي برق (PSC) تهران
1391
16 تهيه و توليد نرم‌افزار تخصصي طراحي و توسعه بهينه شبكه‌هاي توزيع و نقش آن در طرحهاي جامع و كاهش تلفات ايران دومين همايش ارتباط صنعت برق با دانشگاهها و مراكز پژوهشي تهران
1392
17 مدلسازي اتفاقي پارامترهاي تاثيرگذار در بروز پديده شكست الكتريكي ناشي از صاعقه و نقش حفاظتي برقگير در شبكه‌هاي توزيع هشتمين كنفرانس تخصصي حفاظت و كنترل سيستمهاي قدرت تهران
1392
18 پهنه‌بندي پنج شاخص الکتريکي شبکه توزيع برق در سطح کشور سي‌امين كنفرانس بين‌المللي برق (PSC) تهران
1394
19 شناسايي فناوريهاي با اولويت در بخش طراحي شبكه توزيع كلانشهرها و تدوين راهبردها، سياستها و اقدامات جهت توسعه آنها در كشور بيست و يكمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع نيروي برق (EPDC) كرج
1395
20 شناسايي اسپنهاي بحراني در خطوط انتقال جهت افزايش ظرفيت حرارتي خط با مطالعه موردي خط 63 كيلوولت نوشهر – نمك‌آبرود سي و يكمين كنفرانس بين‌المللي برق (PSC) تهران
1395
21 پهنه بندي محدوده مجاز تلفات شبکه توزيع برق در سطح کشور بر مبناي معيارهاي فنی و اقليمی بيست و دومين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع نيروي برق (EPDC) سمنان
1396
22 آناليز فنی، اقتصادی و زيست محيطی مبتنی بر سناريوهای مختلف جهت بکارگيری از نيروگاه‌های CHP در شهرک‌های مسکونی به منظور افزايش بهره¬وری دوازدهمين کنفرانس ملی کيفيت و بهره‌وری تهران
1396
23 مطالعه استراتژي افزايش راندمان ترانسفورماتورهاي توزيع در کشورهاي مختلف و بررسي جايگاه ترانسفورماتورهاي ساخت داخل پنجمين کنفرانس بين المللی ترانسفورماتور تهران
1397
24 بررسی سطح اتصال کوتاه شبکه انتقال ايران و راهکارهای کاهش جريان اتصال کوتاه در پست های بحرانی چهارمين کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپيوتر تهران
1397

  دوره‌های گذرانده‌شده


  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

ثبت اختراع

  • داراي گواهينامه ثبت اختراع با عنوان "نرم‌افزار تعيين آرايش و مشخصات فني بهينه شبكه توزيع برق بر اساس اطلاعات مكاني ورودي كاربر "
  • داراي گواهينامه ثبت اختراع با عنوان "سيستم مانيتورينگ آنلاين ترانسفورماتور"

  جوایز و افتخارات

  • کسب مدال طلا در جشنواره مخترعين کشور کره جنوبی KIWIE 2016 برای اختراع "نرم‌افزار تعيين آرايش و مشخصات فني بهينه شبكه توزيع برق بر اساس اطلاعات مكاني ورودي كاربر "
  • عضو كميته تخصصي "كنترل و حفاظت" كنفرانس بين المللي برق (PSC)

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
• طراحی پستهای فشار قوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
• عایقها و فشار قوی- دانشگاه شهید رجایی
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
1 طراحي و توسعه نوين شبكه‌هاي توزيع با هدف كاهش تلفات
2 آموزش نرم‌افزار ETAP
3 آشنايي با محاسبات و تجهيزات جبران كننده توان راكتيو
4 آشنايي با پستها و شبكه‌هاي توزيع برق
5 آشنايي با سيستمهای حفاظت الکتريکی در شبکه های توزيع برق
6 آشنايي با دستگاههای اندازه گيری الکتريکی در شبکه های توزيع برق
7 آشنايي با روشهای برآورد بار الکتريکی در شبکه های توزيع برق
8 آشنايي با روشهای طراحی و اندازه گيری مقاومت سيستم زمين در شبکه توزيع برق
9 طراحی و توسعه شبکه های توزيع برق
10 طرح جامع شبکه های توزيع
16 آشنايي با سيستمهاي اتوماسيون توزيع
18 آشنايي با ترانسفورماتورهای قدرت و اصول تست و عيب يابی آنها

  فعالیت‌های اجرایی

  • مدير گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست پژوهشگاه نيرو
  • عضو هيات رئيسه و دبير كميته ملي ترانسفورماتور قدرت IEC (INEC TC 14)
  • عضو کميته مطالعاتی پستهای فشار قوی (SC B3) سيگره ايران
  • مدیر طرح برنامه ریزی کلان توسعه شبکه برق کشور افق 1415