طراحی سایت
جمعه 07 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

سمیه علی جانی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی محیط‌زیست
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
salijani@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
88079400-9 (Intel: 4622)
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
88361603
  آدرس وب‌سایت
https://www.researchgate.net/profile/ Somayeh_Alijani

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
  مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
سنتز و بررسی عملكرد كاتاليستي نانوذرات TiO2 تثبیت شده در فتوراکتور پله ای جهت حذف Acid Red 73 تحت تابش نور مرئي
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
سنتز آلومینا به منظور استفاده در پایه کاتالیست
پروژه‌های پژوهشی
1- مدیر پروژه جداسازی SO2 از گازدودکش نیروگاهی با استفاده از تماس دهنده غشایی ـ پژوهشگاه نیرو
2- مدیر پروژه شبیه¬سازی واحد بازیافت CO2 واحد 200 آمونیاک پتروشیمی پردیس ـ مرکز طراحی و شبیه¬سازی فرآیند دانشگاه تهران
3- همکار پژوهشی پروژه آنالیز و طراحی فرآیند تولید شربت St 180 - شرکت ویتانا – مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند دانشگاه تهران
4- همکار پژوهشی پروژه شبیه سازی واحد تصفیه روغن سوخته شرکت آرین شیمی کاشان به کمک نرم افزار Aspen - گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
5- همکار پژوهشی پروژه بررسی و بهینه سازی فرآیند جذب رنگ از روغن کارکرده توسط بنتونیت و بنتونیت فعال - گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Alijani, S, Vaez, M., Moghaddam, A.Z., A New Step-based Photoreactor for Degradation of Acid Dye Using N-TiO2-P25- coated Ceramic Foam under Visible Light, Journal of Chemical and Petroleum engineering 2019: Article in Press DOI: 10.22059/jchpe.2019.263609.1250

2- Alijani, S., Moghaddam, A.Z., Vaez, M. and Towfighi, J., 2015. Synthesis of N–TiO2–P25 coated on ceramic foam by modified sol–gel method for Acid Red 73 degradation under visible-light irradiation. Research on Chemical Intermediates, 41(7), pp.4489-4509.

3- Alijani, S., Moghaddam, A.Z., Vaez, M. and Towfighi, J., 2013. Characterization of TiO2-coated ceramic foam prepared by modified sol-gel method and optimization of synthesis parameters in photodegradation of Acid Red 73. Korean Journal of Chemical Engineering, 30(10), pp.1855-1866.

4- Alijani, S., Vaez, M. and Moghaddam, A.Z., 2014. Photocatalytic Degradation of Acid Red 73 Using TiO2 Nanoparticles Immobilized on Alumina Foam. International Journal of Environmental Science and Development, 5(1), 2013, p.104.

5- Alijani, S., Vaez, M. and Moghaddam, A.Z., 2014. Optimization of synthesis parameters in photodegradation of acid red 73 using TiO2 nanoparticles prepared by the modified sol-gel method. International Journal of Environmental Science and Development, 5(1), 2013, p.108.

6- Vaez, M, Alijani, S., Omidkhah, M.and Zarringhalam Moghaddam, A., 2017. Synthesis, characterization and optimization of N-TiO2 /PANI nanocomposite for photodegradation of acid dye under visible light. Polymer Composites Journal. 2018, p. 4606-4616

7- Vaez, M., Omidkhah, M., Alijani, S., Zarringhalam Moghaddam, A., Sadrameli, M. and Gholipour Zanjani, N., 2015. Evaluation of photocatalytic activity of immobilized titania nanoparticles by support vector machine and artificial neural network. The Canadian Journal of Chemical Engineering,93(6), pp.1009-1016.

8- Vaez, M., Zarringhalam Moghaddam, A. and Alijani, S., 2012. Optimization and modeling of photocatalytic degradation of azo dye using a response surface methodology (RSM) based on the central composite design with immobilized titania nanoparticles. Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(11), pp.4199-4207.

9- Vaez, M., Moghaddam, A.Z., Mahmoodi, N.M. and Alijani, S., 2012. Decolorization and degradation of acid dye with immobilized titania nanoparticles. Process Safety and Environmental Protection, 90(1), pp.56-64.

10- Vaez, M., Zarringhalam Moghaddam, A. and Alijani, S., 2012. Application of artificial neural network modeling in decolonization and degradation of water pollutants with immobilized titania particles. Special Issue of Research Bulletin on the Global Fresh Water Shortage, pp.108-113.


1- سمیه علی جانی، محمد واعظ، عبدالصمد زرین قلم مقدم، مقايسه تجزيه فتوکاتاليستي رنگ سياه 26 از فاضلاب سنتتيک با استفاده از نانو دي اکسيد تيتانيوم تثبيت شده بر الياف گوني و سوسپانسيون، تابستان 92، مجله علمی و پژوهشی سلامت و محیط زیست، شماره 2، 256-243
2- حمید جزایری، سمیه علیجانی، رضا کاظم نژاد، امین سالم، بررسی اثر تغيير غلظت پپتایزکننده بر حجم منافذ آلومينا، 1385، مجله مهندسی شیمی ايران ـ شماره 35
3- حمید جزایری، سمیه علیجانی، رضا کاظم نژاد، امین سالم، بررسی اثر تغيير غلظت پپتایزکننده بر حجم منافذ آلومينا، 1385، مجله مهندسی شیمی ايران ـ شماره 6
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Alijani, S., Vaez, M. and Moghaddam, A.Z., 2015. Optimization of Synthesis Parameters in Photodegradation of Acid Dye Using N-TiO2 -P25 nanoparticles Under Visible Light. International Conference on Chemical, Civil and Environmental Engineering
(IICEB)
2- Alijani, S., Vaez, M. and Moghaddam, A.Z., 2015. Vis Activity of N-TiO2 nanoparticles Prepared by the Modified Sol-Gel Method for Acid Dye degradation. Asia Nano Forum Conference (ANFC2015)

3- Alijani, S., Vaez, M., Moghaddam, A.Z and Omidkhah, M., 2015. Degradation of Acid Dye Using N-TiO2-P25 Nanoparticels Immobilized on Alumina Foam in New Step-based Photoreactor. Asia Nano Forum Conference (ANFC2015)

4- Alijani, S., Vaez, M. and Moghaddam, A.Z., 2014. Vis Activity of N-TiO2 nanoparticles Prepared by the Modified Sol-Gel Method for Acid Dye degradation. The 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2014)

5- Alijani, S., Vaez, M. and Moghaddam, A.Z., 2014. Effect of synthesis parameters on the structural properties and photoactivity of TiO2 nanoparticles prepared by the modified sol-gel method. The 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2014)

6- Alijani, S., Vaez, M. and Moghaddam, A.Z., 2013. Optimization of Synthesis Parameters in Photodegradation of Acid Red 73 using TiO2 Nanoparticles Prepared by the Modified Sol-gel Method. International Conference on Environment Pollution and Prevention-ICEPP 2013

7- Alijani, S., Vaez, M. and Moghaddam, A.Z., 2013. Photocatalytic Degradation of Acid Red 73 Using TiO2 Nanoparticles Immobilized on Alumina Foam. International Conference on Environment Pollution and Prevention-ICEPP 2013

8- Alijani, S., Vaez, M. and Moghaddam, A.Z., International Conference on Environment Pollution and Prevention-ICEPP 2013

9- Vaez, M., Alijani, S. and Moghaddam, A.Z., 2011. Using neural network modeling in decolorization and degradation of acid dye with immobilized titania nanoparticle on sackcloth fiber. CHEMECA 2011

10- Vaez, M., Alijani, S. and Moghaddam, A.Z., 2011. Decolorization and degradation of acid dye in industrial waste water with immobilized titania nanoparticle. CHEMECA 2011

11- Vaez, M., Alijani, S. and Moghaddam, A.Z., 2011. Optimization and modeling using a response surface methodology (RSM) based on the central composite design of azo dye with immobilized titania nanoparticles. The 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition1- س. علی جانی، م. واعظ، ع. زرين قلم مقدم، ج. توفيقی داريان، تجزیه فتوکاتالیستی Acid Red 73 از فاضلاب سنتتیک با استفاده از نانو ذرات TiO2 تثبیت شده روي فوم آلومينا، هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

2- س. علی جانی، م. واعظ، ع. زرين قلم مقدم، اثر نانو ذرات P25 بر فعالیت فتوکاتالیستی فیلم N-TiO2 تثبیت شده روی فوم آلومینا برای حذف آلاینده مدل برای پساب صنایع پتروشیمی، اولین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

3- س. علی جانی، م. واعظ، زرين قلم مقدم، اثر پارامترهای سنتز بر خواص ساختاری و فعالیت فتوکاتالیستی نانو ذرات N-TiO2 در تجزیه آلاینده مدل Acid Red 73، اولین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

4- س. علی جانی، م. واعظ، ع. زرين قلم مقدم، ج. توفيقی داريان، اثر نانو ذرات P25 بر فعالیت فتوکاتالیستی فیلم TiO2 تثبیت شده روی فوم آلومینا، پانزدهمین همايش دانشجوئی فناوری نانو

5- م. واعظ، س. علی جانی، ع. زرين قلم مقدم، کاربرد متدلوژی پاسخ سطح در بهینه‌سازی و مدلسازی واکنش تجزیه Acid Red 73، پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

6- م. واعظ، س. علی جانی، ع. زرين قلم مقدم، استفاده از نانواکسیدهای فلزی جهت حذف آلاینده های موجود در پساب، اولین کنفرانس علوم و فنون نانو
کتاب
تألیف کتاب شبیه‌سازی فرایند های نفت،گاز و پتروشیمی با نرم افزار Aspen HYSYS، انتشارات اندیشه سرا، شابک: 3-99-5716-600-978

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

هدایت محقق پسادکتری با عنوان جداسازی و بازیافت فلزات سنگین از پساب نیروگاه¬ها با استفاده از نانوکامپوزیت¬ها- گروه پژوهشی محیط زیست- پژوهشگاه نیرو

ثبت اختراع

  1- ساخت بستر جدید فیلتر الومینا/دی اکسید تیتانیم جهت حذف آلاینده های آلی آب) شماره و تاریخ ثبت 23/01/90-69467) ارائه شده در جشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ
  2ـ ارائه سیستم جدید فتوراکتور پله ای پیوسته با بستر فیلتر آلومینا/دی اکسید تیتانیم ) شماره و تاریخ ثبت 23/01/90-69474) ارائه شده در جشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ

  جوایز و افتخارات

  1- رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس(سال 1388)
  2- فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی
  3- فارغ التحصیل رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد
  4- استاد مدعو نمونه دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان در سال 1392

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
1. تدریس واحد درسی سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته – مقطع دکتری- دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان (نیمسال اول تحصیلی 94-93)
2. تدریس واحد درسی ترمودینامیک محلول¬های غیرایده آل – مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان (نیمسال دوم 94-93)
3. تدریس دروس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، ترمودینامیک مهندسی شیمی 2، کنترل فرآیند 2، مبانی مهندسی نفت، کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی (HYSYS)، شیمی سیمان و شیمی عمومی مهندسی شیمی- مقطع کارشناسی- گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان (1394-1386)
4. تدریس دروس کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی (HYSYS) و کارگاه نرم افزار مهندسی در دانشکده مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات (نیمسال اول 94-93)
5. دستیار آموزشی درس محیط زیست پیشرفته در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
برگزاری و تدریس 4 دوره آموزشی تخصصی " شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار Aspen Plus" در انجمن مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان به مدت 160 ساعت

  فعالیت‌های اجرایی

  1- پژوهشگر مرکز طراحی و شبیه¬سازی فرآیند دانشگاه تهران، 95-94
  2- کارشناس ارشد فرآیند واحد انيدريد فتاليک شرکت پتروشیمی مولدان صنایع شیمی قم، 86-87
  3- داور مجله Chemical Engineering Communications (Taylor and Francis Publication)
  4- داور مجله Polymer Composites (Wily Online Library)
  5- داور مجله علمی – پژوهشی Journal of Chemical and Petroleum Engineering
  6- عضو انجمن مهندسی شیمی و محیط زیست آسیا
  7- عضو انجمن مهندسی شیمی ایران