طراحی سایت
جمعه 07 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مهسا صدیقی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی محیط‌زیست
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
msedighi@nri.ac.ir; m_sedighi@ aut.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
  شماره تلفن مستقیم
02188079400 داخلی 4622
  شماره نمابر
02188361603
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی ،علوم پزشکی تهران
  مقطع دکتری
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
حذف زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
استفاده از سیستمهای لیگنینولیتیک قارچی در آلاینده زدایی پسابهای رنگی
زمینه فعالیت پژوهشی
1- طراحی واحد تولید شربت قند با میزان فروکتوز بالا (قند رژیمی)
2- طراحی واحد تولید Clavunic acid با ظرفیت 200 تن در سال
3- استفاده از سیستمهای لیگنینولیتیک قارچی در آلاینده زدایی پسابهای رنگی
4- حذف زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته
5- مطالعه متابوليسم‌ همراه در تخريب‌زيستي پارانيتروفنول (PNP) توسط سلول تثبيت يافته رالستونيا ايوتروفا بر لوفا با استفاده از يك راكتور بستر ثابت
6- بررسی تخریب زیستی اتیل مرکاپتان از طریق متابولسیم همراه
7- تخریب زیستی بیس فنل در پساب حاوی فنل
8- بررسی کارایی میکروارگانیسم های جداسازی شدۀ بومی در تجزیۀ زیستی هورمون های استروژنیک از پساب سنتتیک
9- همکاری در تهیه و تدوین درخت فناوری میکروالگ
10- همکاری در طرح مطالعاتی " مطالعه جامع حادثه قطعی برق در استان خوزستان در بهمن 1395 با هدف درس آموزی و ارائه توصیه های سیاستی"
11- مدیر پروژه "ترسیم نقشه راه فناوری زیستی (بیوتکنولوژی) و تدوین راهبردهای توسعه آن در محیط زیست صنعت برق"
12- مدیر پروژه "نمکزدایی زیستی با استفاده از سلول آب شیرین کن میکروبی بیوکاتدی"
13- مدیر پروژه "تعیین اولویت‌های فناورانه بهره گیری از روش‌های زیستی برای کاهش انتشار دی اکسید کربن در صنعت برق"
تجربیات پژوهشی
دوره پسا‌دکتری، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات کیفیت آب
پروژه‌های پژوهشی
1. ترسیم نقشه راه زیست فناوری و تدوین راهبردهای توسعه آن در صنعت برق
2. مطالعه جامع حادثه قطعی برق در استان خوزستان در بهمن 1395 با هدف درس¬آموزی و ارائه توصیه¬های سیاستی
3. تهیه و تدوین درخت فناوری میکروالگ
4. بررسی کارایی میکروارگانیسم¬های جداسازی شده¬ی بومی در تجزیه¬ی زیستی هورمون¬های استروژنیک از پساب سنتتیک
5. تخریب زیستی بیس¬فنل در پساب حاوی فنل
6. بررسی تخریب زیستی اتیل مرکاپتان از طریق متابولیسم همراه
7. مطالعه‌ی متابولیسم همراه در تخریب زیستی پارانیتروفنل توسط سلول¬های تثبیت یافته¬ی رالستونیا ایوتروفا بر لوفا با استفاده از یک راکتور بستر ثابت
8. طراحی واحد تولید Clavunic acid با ظرفیت 200 تن در سال

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- M. Sedighi, A. Karimi, F. Vahabzadeh, Involvement of ligninolytic enzymes of Phanerochaete chrysosporium in treating the textile effluent containing Astrazon Red FBL in a packed-bed bioreactor, Journal of Hazardous Materials, 169(2009), 88-93.
2- M. Sedighi, F. Vahabzadeh, S. M. Zamir, A. Naderifar, Ethanethiol degradation by Ralstonia eutropha, Biotechnology and Bioprocess Engineering, 18(2013), 827-833.
3- M. Sedighi, F. Vahabzadeh, Kinetic modeling of cometabolic degradation of ethanethiol and phenol by Ralstonia eutropa, Biotechnology and Bioprocess Engineering, 19(2014), 239-249.
4- M. Maleki, M. Motamedi, M. Sedighi, S. M. Zamir, F. Vahabzadeh, Experimental study and kinetic modeling of cometabolic degradation of phenol and p-nitrophenol by loofa-immobilized Ralstonia eutropha, Biotechnology and Bioprocess Engineering, 20 (2015), 124-130.
5- M. Sedighi, S. M. Zamir, F. Vahabzadeh, Cometabolic degradation of ethyl mercaptan by phenol-utilizing Ralstonia eutropha in suspended growth and gas-recycling trickle-bed reactor, Journal of Environmental Management, 165(2016), 53-61.
6- H. Heidari, M. Sedighi, S. M. Zamir, S. A. Shojaosadati, Bisphenol A degradation by Ralstonia eutropha in the absence and presence of phenol, International Biodeterioration and Biodegradation, 119 (2017), 37-42.
7- M. Sedighi, S. Naseri, A. A. Ghotbi-Ravandi, Degradation of 17α-ethinylestradiol by Enterobacter tabaci Isoalte and Kinetic Characterization, Environmental Processes, 6 (2019), 741-755.
8- A. Khalaji, M. Sedighi, F. Vahabzadeh, Optimization and kinetic evaluation of acetylxylan esterase and xylanase production by Trichoderma reesei using corn cob xylan, Environmental Processes (2020), under review.
9- M. Sedighi, S. Naseri, Biodegradation of17α-ethinylestradiol using an Isolated Mixed Culture from Activated Sludge of a Pharmacy Wastewater Treatment Unit, Biological Journal of Microorganism, 30 (2019).

مسعود محمدی، مهرداد آذين، مهسا صديقی، جداسازی و شناسايی سويه‌های مولد فيتاز و بهينه سازی توليد آنزيم در آنها، فصلنامه علمی-پژوهشی زيست شناسی ميكروارگانيسم‌ها، سال ششم، شماره 23، پاییز 1396، 109-118.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Kinetics of ethanethiol biodegradation using a pure bacterial culture, 3rd international conference on environmental pollution and remediation, July 15-17 2013, Toronto, Ontario, Canada.
2- Performance of Ralstonia eutropha as a pure bacterial culture in mineralization of ethyl mercaptan, The 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014.
3- Cometabolic degradation of phenol and ethanethiol using a pure culture of Ralstonia eutropha, The 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014.
4- Biodegradation of ethanethiol by phenol-utilized Ralstonia eutropha in a trickling-bed reactor, The 8th National Conference on World Environmental Day, 23-24 June 2016, University of Tehran.
5- Trichoderma reesei growth on corn cob and production of xylanase, The 10th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2018), Isfahan, Iran, 6-9 May, 2018.
6- Xylose recovery from bagasse kraft black liquor by acidification with sodium bicarbonate and hydrolysis with diluted sulfuric acid, The 10th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2018), Isfahan, Iran, 6-9 May, 2018.
7- Degradation of 17α-ethynylestradiol by isolated cultures from activated sludge in wastewater treatment plants, The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS 2018), 3 July 2018, Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran.
8- Biodegradation of 17α-ethynylestradiol by a defined mixed culture, 4th International student Biotechnology Congress, 25-27 February 2019, Tehran University.

1- نقش آنزیم‌های لیگنینولیتیک فانروکائت کرایسوسپوریوم در رنگزدایی پساب صنایع نساجی، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 7 الی 9 آذر ماه 1385.
2- کاهش شاخصهای آلایندگی پساب صنایع نساجی در بیوراکتور بستر ثابت با استفاده از قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایسوسپوریوم، اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، 28 بهمن الی 1 اسفند 1385.
3- مدلینگ تجربی رنگزدایی رنگ آزو Astrazon Red FBL با استفاده از قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایسوسپوریوم، ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 18 الی 20 اردیبهشت ماه 1386.
4- تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از باکتری رالستونیا ایوتروفا، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 25 الی 27 مهر ماه 1391.
5- بررسی سینتیک تخریب کومتابولیسمی اتیل مرکاپتان با استفاده ار سلول های باکتریایی رشد یافته بر فنل، نخستین همایش زیست پالایی، دانشگاه صنعتی شریف، 12 و 13 آذر ماه 1392.
6- بازدهی تخریب زیستی پارانیتروفنل توسط باکتری رالستونیا ایوتروفا در حضور فنل، چهارمین کنفرانس آب، پساب و پسماند، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، 26 دی ماه 1392.
7- استفاده از ضایعات کشاورزی در استخراج همی سلولز، دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، 7 الی 9 شهریور 1396.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

1- مطالعه بر پساب واحد های تولید چوب و کاغذ: تخریب زیستی زایلان در یک پساب سنتزی با نگرش بر تولید استیلن زایلان استریز با استفاده از قارچ تریکودرما ریسئی، سمت: استاد مشاور
2- بررسي پيل ميكروبي الكتروليزي و کاربرد آن در كاهش آلايندگي پساب سنتزي حاوي فنل و پارانيتروفنل، سمت: استاد مشاور
3- تولید بیوبوتانول از لیکور سیاه با استفاده از سویه های بومی جداسازی شده، سمت: استاد مشاور
4- مطالعه بر هیدرولیز جزء همی سلولزی ضایعات ذرت با استفاده از آنزیم های قارچ تریکودرما ریسئی، سمت: استاد راهنما

  جوایز و افتخارات

  1-حائز شرایط استعدادهای درخشان به تأیید وزارت علوم و فناوری (رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  2- نامزد دریافت بورس تحصیلی خارج از کشور برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری
  3- دانشجوی ممتاز ورودی دوره دکتری
  4- دانشجوی ممتاز فارغ التحصیل از مقطع دکتری

  دوره‌های گذرانده شده

  1- کارگاه نظری و تجربی جداسازی آنزیم از سلول و روشهای تعیین ساختار، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مرکز مهندسی بیوشیمی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف، 11 اردیبهشت ماه 1392
  2- کارگاه آموزشی تغییرات اقلیم و سلامت، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 25و 26 خرداد ماه 1394
  3- کارگاه فرهنگی- آموزشی جایگاه زنان در خانواده و جامعه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 25 فروردین 1394
  4- كارگاه تخصصی- آموزشی كاليبراسيون عمومی و تجهيرات آناليز دستگاهی، شركت بهينه فرآيند آزما، 26 ارديبهشت 1395
  5- کارگاه آموزشی ندوین برنامه راهبردی و عملیاتی محاسبه ردپای آب، انجمن مدیریت سبز ایران، 26 شهریور 1397
  6- کارگاه آموزشی طراحی آزمایش با نرم افزار Minitab، چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی، 4 اسفند 1397
  7- کارگاه آموزشی Process Systems Engineering to Tackle Grand Challenges in Water-Energy-Food Nexus، انجمن مهندسی شیمی ایران، 23 اردیبهشت 1398
  8- کارگاه آموزشی آینده‌نگاری و سیاست گذاری علم و فناوری، پژوهشگاه نیرو، 26 لغایت 28 مرداد 1398

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
1 – آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مقطع کارشناسی
2- آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فرآیندهای تخمیری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مقطع کارشناسی ارشد
3- مهندسی بیوشیمی، دانشگاه پیام نور، واحد شمیرانات، مقطع کارشناسی
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)

  فعالیت‌های اجرایی

  1- عضویت در انجمن علمی- دانشجویی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  2- همکاری در برگزاری اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده توسط مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3- همکاری با مجله علمی-پژوهشی سلامت و محیط در داوری مقالات (ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  4- همکاری با مجله علمی- پژوهشی Advances in Environmental Technology (AET) در داوری مقالات (ناشر: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)
  5- همکاری با نشریه علمی-پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایرن در داوری مقالات (ناشر: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران)
  6- همکاری با نهمین کنگره ی بین المللی مهندسی شیمی در داوری مقالات

  7- همکاری با مجله بین المللی African Journal of Biotechnology در داوری مقالات
  8- همکاری با اولین کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک در داوری مقالات
  9- همکاری با مجله بین المللی Polycyclic Aromatic Compounds در داوری مقالات
  10- همکاری با مجله بین المللی Environmental Technologies در داوری مقالات