یکشنبه 02 مهر 1396
EN

گزارش خلاصه نتایج راهبردی پروژه‌ی انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران در افق 1410

گزارش خلاصه نتایج راهبردی پروژه‌ی انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران در افق 1410

گزارش خلاصه نتایج راهبردی پروژه‌ی انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران در افق 1410
31 مرداد 1396 11:17
نظر به خاتمه پروژه "مطالعات امکانسنجی استفاده از کریدورهای انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران در افق 1410"، نتایج راهبردی این پروژه در بخش "انتشارات مرکز" قرار داده شده است