یکشنبه 10 اردیبهشت 1396
EN
دفتر تجاری سازی و اكتساب فناوری پژوهشگاه نیرو هم سو با برنامه‌های توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی در جهت اهداف نهایی انجام تحقیقات كاربردی برای کمک به رفع مشکلات و تنگناها وارتقاء فناوری در صنعت، کاهش یا قطع وابستگی‌ها، توسعه کسب و کارهای فناورانه، تامین نیازهای داخلی صنعت، کمک به اقتصاد مقاومتی ( با تاكید بر 5 محور - عدالت بنیانی (همه مردم)،- دانش بنیانی(مبتنی بردانش)،- مردمی بودن ( استفاده از امكانات بخش خصوصی)،- درونزا (استفاده از ظرفیت های داخل كشور)،- برونگرا (با نگاه به صادرات و اكتساب فناوری)، بومی سازی فناوری، بالا بردن سطح تولیدات داخلی، كمك به رشد اقتصاد ملی و توسعه نظام اشتغال كشور، توسعه صادرات و نهایتا تبدیل زنجیره ایده تا صادرات فعالیت می‌نماید.
در راستای اهداف فوق سه محور اصلی در اين دفتر تعريف شده است كه عبارتند از: