ﺳﻪشنبه 06 تیر 1396
EN
اعضای شورای راهبری گروه نرم‌افزار، داده و شبکه:
  • آقای دكتر رضا صفابخش عضو هيات علمی دانشگاه اميركبير
  • آقای دكتر حميدرضا مهديانی عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی
  • آقای دكتر جعفر حبيبی عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شريف
  • آقای دكتر حسين توكلی عضو متخصص شركت بهسازان
  • آقای مهندس محمدعلی ترابيان مديرعامل شركت مهندسی سيستم ياس ارغوانی
  • خانم شیدا سید فرشی مدير گروه نرم افزار، داده و شبكه
  • آقای مهندس علی شفيعی عضو داخلی پژوهشگاه نيرو