شنبه 27 آبان 1396
EN
اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی یکی از ادارات زیرمجموعه دفتر امور پژوهشی است که با هدف جهت‌دهی و حمایت از طرح‌های پژوهشی محققین دانشگاهی و صنعتی شکل گرفته است. در واقع، این اداره به عنوان بازوی اجرایی کلیه طرحهای حمایت از پژوهشگران فعالیت مینماید. برنامه ریزی و خدمات‌رسانی در بخش پورتال پژوهشی صنعت برق و نیز فعالیت در راستای اعطای اعتبارات پژوهشی، اعطای دوره های مطالعاتی، پذیرش محققان پسادکتری و سایر حمایت های مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه نیرو از وظایف اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی است. به این منظور، نیاز به تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و اجرای فرآیند مرتبط با آنها است. همچنین به منظور استفاده از تجارب سازمان‌های بینالمللی حامی پژوهشگران، بخشی از فعالیتهای این اداره به بازخوانی این تجارب اختصاص خواهد داشت. در شکل زیر، ساختار وظایف اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی نشان داده شده است که در ادامه به تشريح هر يك از اين موارد پرداخته خواهد شد.
حیطه وظایف و ماموریت اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی:
1- بخش پشتیبانی
بخش پشتیبانیِ اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی ناظر به فرآیندهای حمایت مالی از فعالیت‌های پژوهشی است. انواع حمایت‌هایی که از پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی قابل انجام است، می‌تواند در دستههای زیر تعریف گردد:
 • طرح منسجم پژوهشی اعضای هیات علمی؛
 • برگزاری/ حمایت از دوره‌های پسادکتری؛
 • برگزاری/حمایت از جشنوارهها و مسابقات پژوهشی؛
 • برگزاری/ حمایت از طرحهای نو.
انجام هر طرح، شامل دو بخش تدوین دستورالعمل‌ها و اجرای فرآیند از طریق پورتال می‌باشد.
1-1- تدوین دستورالعمل انجام حمایت‌ها
 • تدوین نحوه هزینه‌کرد انواع مختلف اعتبارات پژوهشی:
  اعتبارات مختلفی که در اختیار پژوهش‌گران قرار می‌گیرد می‌تواند در شکل‌های مختلفی اعطا گردد که در مورد هر دسته از طرح‌های حمایتی لازم است دستورالعملی برای نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی مختلف تدوین شود.
 • تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی:
  در مورد هر طرح حمایتی، لازم است دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مرحله به مرحله‌ی اجرای طرح با تبیین وظایف اجزای حاضر در طرح، تدوین گردد.
 • تهیه آیین‌نامه اجرایی ارزیابی طرح‌های حمایتی:
  اداره پشتیابی و خدمات پژوهشی به عنوان واسط بین گروه‌های پژوهشی و پژوهشگران مورد حمایت، آیین‌نامه اجرائی ارزیابی طرحهای حمایتی را تدوین خواهد نمود. این آیین‌نامه‌های اجرایی، فارغ از ضوابط فنیِ ارزیابی طرح‌های پژوهشی خواهد بود؛ چرا که مسئول ضوابط فنی ارزیابی، گروه‌های پژوهشی و شورای راهبری حوزه‌های تخصصی هستند.
 • نحوه تنظیم قراردادها:
  در انجام هر طرح حمایت پژوهشی لازم است قراردادی بین حمایت‌کننده (پژوهشگاه نیرو) و پژوهشگر (نماینده پژوهشگر) منعقد شود که تهیه مفاد آن به عهده اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی است.
1-2- اجرای فرآیند حمایت‌ها از طریق پورتال پژوهشی
به منظور ایجاد یک درگاه ارتباطی میان محققین و معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو به عنوان نهاد واسط در امر جریان‌سازی پژوهشی صنعت برق و اجرای طرحهای حمایتِ پژوهشی و با توجه به گستره‌ی مخاطبین، چنین مقرر گردیده است که این روند حمایتی از طریق یک پورتال پژوهشی صنعت برق صورت پذیرد. این پورتال، در واقع، کارکرد مکانیزه دبیرخانه هدایت و حمایت از طرح‌های پژوهشی را میسر ساخته که مدیریت آن با اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی خواهد بود و فرآیند اجرایی طرح‌ها در این بستر انجام میگیرد
2- بخش خدمات
بخش خدماتِ اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی ناظر به پیاده‌سازی فرآیندهای تدوین و اجرای طرح‌های پژوهشی است
2-1- تدوین طرح‌ها
فرآیند تعریف و تدوین طرح‌های پژوهشی، از طریق «دبیرخانه هدایت و حمایت از طرح‌های پژوهشی» انجام می‌شود. دریافت پیشنهادات طرح جامع پژوهشی از خارج از پژوهشگاه، بررسی اولیه آنها و انتخاب و ارجاع به یکی از شوراهای راهبری حوزه‌های تخصصی از جمله وظایف تعریف شده برای این واحد است. همچنین، تعیین و اولویت‌بندی اعلان فراخوان‌های طرح‌های پژوهشی با کمک گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو بر اساس نیازمندی‌های صنعت برق از دیگر وظایف این واحد محسوب می‌شود.
2-2- اجرای طرح‌ها
فرآیند اجرا و تحقق طرح‌های پژوهشی و اعمال سازوکار نظارتی بر روی مجری طرح‌ها نیز از طریق «دبیرخانه هدایت و حمایت از طرح‌های پژوهشی» انجام می‌شود.
2-1- تدوین طرح‌ها
فرآیند اجرا و تحقق طرح‌های پژوهشی و اعمال سازوکار نظارتی بر روی مجری طرح‌ها نیز از طریق «دبیرخانه هدایت و حمایت از طرح‌های پژوهشی» انجام می‌شود.