شنبه 27 آبان 1396
EN
از اقدامات مهم جهت پیش‌بُرد اهداف کلان در ساختار، وظایف و مأموریت‌های جدید پژوهشگاه نیرو، تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های این حوزه است. این آیین‌نامه‌ها به مرور در حوزه معاونت پژوهشی، تنظیم و جهت تصویب به هیئت رئیسه پژوهشگاه نیرو و یا شوراهای مربوطه ارسال شده‌اند. همچنین جهت انجام فعالیت‌های گوناگون در چارچوب این آیین‌نامه‌ها، فرآیندها و روال اجرایی این آیین‌نامه‌ها در قالب دستورالعمل اجرایی امری ضروری به‌نظر می‌رسید که این دستورالعمل‌های اجرایی نیز تدوین شده است. فهرست آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و یا گردش‌کارهای مصوب در جدول زیر درج شده است: