شنبه 27 آبان 1396
EN
تاکنون گزارش‌های پشتیبان و مدیریتی برای فعالیت‌های انجام شده در حوزه معاونت پژوهشی، توسط دفتر امور پژوهشی و ادارات ذی‌ربط تهیه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
  • گزارش پشتیبان تقاضای جذب هیئت علمی در پژوهشگاه نیرو (ارسال به وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)؛
  • گزارش نحوه‌ی تعیین ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی پژوهشگاه نیرو در فراخوان شهریور 1394 (مطالعه نیازسنجی برای بررسی تعداد افراد مورد نیاز هیئت علمی در گروه‌های پژوهشی، ارسال به هیئت رئیسه پژوهشگاه نیرو و هیئت اجرایی جذب هیئت علمی پژوهشگاه نیرو)؛
  • گزارش آماری اعضای شورای راهبری حوزه‌های تخصصی پژوهشگاه نیرو؛
  • گزارش اهداف‌ و مشخصه‌های پورتال پژوهشی صنعت برق؛
  • گزارش شکل‌دهی شبکه متخصصین صنعت برق و انرژی؛
  • گزارش تفصیلی «شرح مأموریت‌ها، برنامه کلان و گزارش عملکرد معاونت پژوهشی»؛
  • گزارش مدیریتی «شرح مأموریت‌ها، برنامه کلان و گزارش عملکرد معاونت پژوهشی» (تقدیمی به حضور مقام عالی وزارت نیرو و معاونین محترم ایشان)