شنبه 27 آبان 1396
EN
برای پیاده‌سازی کلیه فرآیندهای اجرایی متناظر با فعالیت‌های تحت نظارت حوزه معاونت پژوهشی، فرم‌هایی تعبیه شده است که در جدول زیر درج شده است: