شنبه 03 تیر 1396
EN
ساختار سازمانی مصوب حوزه معاونت پژوهشی به شکل زیر است.