ﺳﻪشنبه 03 اسفند 1395
EN
ساختار سازمانی مصوب حوزه معاونت پژوهشی به شکل زیر است.