جمعه 04 فروردین 1396
EN
ساختار سازمانی مصوب حوزه معاونت پژوهشی به شکل زیر است.