جمعه 25 آبان 1397
EN
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ١٣٧٧ و با هدف اجرای پروژه‌های كاربردی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در صنعت برق كشور تشکیل گردید. این گروه پژوهشی با بهره‌مندی از اعضاء هیات علمی، پژوهشگران و كارشناسان حوزه‌های مختلف انرژیهای تجدیدپذیر، پروژه‌های متعدد پژوهشی و مشاوره را به پایان رسانده و یا در دست اجرا دارد. هم اکنون نیز با توجه به ماموریت محوله جدید وزارت نیرو، با تهیه و پیگیری اجرا نقشه راه‌های توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی، وظیفه مدیریت دانش و پژوهش فناوری‌های انرژی های تجدید پذیر با رویکرد اولویت‌های صنعت برق را برعهده دارد.
 • انرژی باد
 • انرژی خورشید
 • انرژی زیست توده
 • انرژی زمین گرمایی
 • سیستم‌های پیل سوختی و هیدروژن
 • نیروگاه‌‌های آبی كوچك
 • انرژی‌های امواج، جزر و مد و اقیانوسی
گروه انرژی‌های تجدیدپذیر دارای 4 آزمایشگاه و یك كارگاه بصورت زیر می‌باشد:
 • آزمایشگاه ساخت پیل سوختی
 • آزمایشگاه تست پیل سوختی
 • آزمایشگاه موتور استرلینگ
 • آزمایشگاه مرجع فتوولتاییك (در حال تجهیز)
 • كارگاه ساخت گروه انرژی های تجدیدپذیر

شهريار بزرگمهری

خالد آذری

 •   شماره تلفن: ۴۸۳۶
 •  آدرس پست الکترونیکیkhazari@nri.ac.ir

داور ابراهيمی

محمد مهدی اخلاقی

محمد خلج

 •   شماره تلفن: 4757
 •   آدرس پست الکترونیکیmkhalaj@nri.ac.ir

مهدی رحيمی تاكامی

 •   شماره تلفن: 4716
 •   آدرس پست الکترونیکیmrahimi@nri.ac.ir

مهدی رضايی

سينا سالمی

 •   شماره تلفن: 4239
 •   آدرس پست الکترونیکیsalemi@nri.ac.ir

سيد سعيد ضيايی طباطبايی

 •   شماره تلفن:  4089
 •   آدرس پست الکترونیکیsziaee@nri.ac.ir

حميد عبدلی

 •   شماره تلفن:  4911
 •   آدرس پست الکترونیکیhabdoli@nri.ac.ir

احسان ليوانی

 •   شماره تلفن: 4175
 •   آدرس پست الکترونیکیelivani@nri.ac.ir

حامد محبی

جواد نورعليئی

علی هاشمی