شنبه ١٣٩۵/۴/۵ - ١١:٣٢ Language: English | فارسی
طرح آزمايشگاه تست نمونه‎هاي نيمه‎صنعتي
عنوان پروژه : طرح آزمايشگاه تست نمونه‎هاي نيمه‎صنعتي
پژوهشکده : پژوهشکده کنترل و مديريت شبکه
گروه مجری : گروه پژوهشي ابزار دقيق
کد پروژه : PCOPN016
مدیر پروژه : سيدمحمد فيروزآبادي
پرسنل :سيدمحمد فيروزآبادي
کارفرما : پژوهشگاه نيرو
تاریخ اجرا : 1379

در اين پروژه تجهيزات موردنياز و فضاهاي لازمه جهت تشكيل يك آزمايشگاه تست براي نمونه‎هاي نيمه‎صنعتي محصولات الكترونيك مورد مطالعه قرارگرفته است. آزمايشهاي مورد مطالعه در اين پروژه شامل آزمونهاي محيطي دما و رطوبت، آزمونهاي مكانيكي پرتاب و لرزش و آزمونهاي الكترومغناطيسي شامل آزمون سازگاري الكترومغناطيسي EMC، آزمون تخليه الكتريسته ساكن و آزمون اضافه ولتاژ سريع كه به‎طور مشخص داراي تجهيزات و فضاسازي معيني مي‎باشند، مورد مطالعه قرار گرفته است. به‎علاوه دراين پروژه متدولوژي انتخاب تجهيزات و اولويت‎بندي نياز صنعت برق به انجام آزمونها مطرح گرديده است.