جمعه ١٣٩۵/۴/١١ - ١٠:٣٩ Language: English | فارسی
طراحي و ساخت كنترل‎كننده‎هاي ديجيتالي هوشمند
عنوان پروژه : طراحي و ساخت كنترل‎كننده‎هاي ديجيتالي هوشمند
پژوهشکده : پژوهشکده کنترل و مديريت شبکه
گروه مجری : گروه پژوهشي ابزار دقيق
کد پروژه : PCNPT03
مدیر پروژه : نوشين سعيدي
پرسنل :سيامك سيدي، محمود تكابي، حسن تاجيك، محمدرضا عاروان
کارفرما : طرح تحقيقات نيرو
تاریخ اجرا : 1380

پروژه فوق، در شهريور ماه 1377 با هدف دستيابي به فناوري ساخت كنترلكنندههاي پيشرفتهاي كه در كنترل فرآيندهاي صنعتي و بويژه در صنعت برق كاربرد فراواني دارند، آغاز شد. اين تجهيزات از عناصر اساسي در سيستمهاي كنترل ميباشند و از هنگام شروع استفاده از آنها تاكنون ساختار آنها بتدريج و با پيشرفت فناوري، دستخوش تغييرات فراواني شده است كه البته اين تغييرات منجر به دقت بيشتر و كارآيي بيشتر شده است. درواقع با گسترش استفاده از ريزپردازندهها و تراشههاي الكترونيكي، توسعه و پيادهسازي روشهاي پيشرفته كنترل (مانند استفاده از منطق فازي) كه ميتوانند قابليت، كارآيي و دقت كنترل را افزايش دهند، ممكن شدهاست. در اين پروژه ساخت چهار كنترلكننده قطع و وصل، PID ديجيتال، تطبيقي و فازي مدنظر قرار گرفت كه اين كنترلكنندهها در مراحل جداگانه و به موازات يكديگر طراحي و ساخته شدند.

فعاليتهاي مهم انجامشده در ساخت هركدام از اين كنترلكنندهها عبارت است از بررسي سابقه طراحي و استفاده از اين كنترلكنندهها، كاربرد آنها در صنايع جهت ارزيابي قابليتهاي دستگاه موردنظر براي طراحي، بررسي مشخصات انواع موجود و بالاخره طراحي سختافزاري - نرمافزاري و تست عملكرد دستگاه.

طراحي سختافزار هر چهار كنترلكننده برمبناي استفاده از ريزپردازنده صورت گرفته و در بخش نرمافزار نيز الگوريتم كنترل متناسب با نوع كنترلكننده پيادهسازي شده است. طراحي سختافزار و نرمافزار و همچنين جعبه دستگاه بهنحوي كه كار با كنترلكننده را براي اپراتور تسهيل نمايد، از مواردي بوده است كه در طراحي هر كنترلكننده لحاظ شده است.