جمعه 25 آبان 1397
EN
گروه مدیریت انرژی به منظور انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و مشاوره‌ای در زمینه تدوین برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی، توسعه فناوری تجهیزات مصرف‌كننده انرژی و سیستم‌های تبدیل انرژی غیرمتمركز، طراحی و توسعه نرم‌افزارهای مدیریت انرژی، بهبود بهره وری انرژی، پاسخ بار و مدیریت بار الكتریكی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی كشور با هدف كاهش هدر روی انرژی با بهره‌گیری از تخصص‌های مهندسی برق، مكانیك، كامپیوتر، سیستم‌های انرژی و اقتصاد انرژی در چارچوب پژوهشكده انرژی و محیط زیست تشكیل گردیده است.
محورهای پژوهشی گروه مشتمل بر :
 • توسعه فناوری تجهيزات مصرف‌كننده انرژی
 • توسعه فناوری سيستم‌های تبديل انرژی
 • توسعه فناوری تجهيزات مصرف‌كننده انرژی
 • مديريت سمت تقاضای انرژی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی
 • توسعه فناوری تجهيزات مصرف‌كننده انرژی
 • مديريت بار الكتريكی
 • تدوين استانداردهای مصرف و برچسب انرژی در تجهيزات
 • تدوين معيارهای مصرف انرژی در فرآيند های صنعتی
 • تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژی در ساختمان‌ها و با توجه به ساختمان شمالی Zero Energy Building
 • طراحی و تهيه نرم افزارهای كاربردی برای بهينه سازی مصرف انرژی
 • طراحی و تهيه نرم افزارهای كاربردی برای تحليل های فنی و اقتصادی و اجرای استانداردها و معيارهای مصرف انرژی
 • پاسخ بار
 • مميزی انرژی در ساختمان و صنايع ( ساخت و توليد ، نفت و گاز ، نيروگاه‌ها )
 • بازيافت انرژی و تبديل آن به انرژی های مفيد
 • تدوين سازوكارهای سيستم‌های نوين مديريت انرژی
 • تدوين برنامه‌های كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت مديريت انرژی
 • تحليل‌های فنی و اقتصادی بكارگيری تجهيزات و سيستم‌های نوين مديريت انرژي
 • طراحی و راه‌اندازی آزمايشگاه‌های عملكردی و برچسب انرژی تجهيزات مصرف‌كننده انرژی
 • سلیمیان، زهره، کردبچه، مرجان، شاهدانی، مهدی، مکاریزاده، وهاب (1391). پیش بینی هزینه برق پس از حذف یارانه‌های انرژی با استفاده از مدل بسط یافته داده- ستانده. مجله علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژی (33)، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
 • شاه حسینی، امید، سلیمیان، زهره، مکاری زاده، وهاب، گودرزی راد، رضا (1391). پیش بینی بلندمدت تقاضای برق در ایران تا افق 1420. مجله علمی پژوهشی برق (4)، صفحات 106-85
 • منصوری، شبنم، سلیمیان، زهره (1390). مقايسه به‌كارگيری سيستم‌های سرمايشی تراكمی و جذبی با در نظر گرفتن طرح هدفمند كردن يارانه ها در پهنه‌های آب و هوايی ايران، سومین کنفرانس بين‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، ايران، تهران
 • Shahdani, S., Salimian, Z., Mokarizadeh, V (2012). Projected Residential Electricity Demand After Subsidies Reform Program In Iran. 3rd IAEE Asian Conference, Japan, Kyoto.
 • Salimian, Z., Kordbache, M., Shahdani, S., Mokarizadeh, V (2012). "Analyzing the Effects of the Iranian Energy Subsidy Reform Plan on Short-Run Marginal Generation Cost of Electricity Using Extended Input-Output Price Model”, International Journal of Energy Economics and Policy (4), P: 250-262
 • بداغی، مریم؛ سلیمیان، زهره؛ فرمد، مجید؛ مکاری زاده، وهاب؛ گودرزی، رضا؛ داراب، سمیه. « پیش بینی تقاضای انرژی کشور تا افق 1420 با هدف اجرای مدل عرضه انرژی MESSAGE ». دوازدهمین همایش بین المللی انرژی؛ تهران، خرداد 1397
 • منیعی، سیاوش؛ مکاری زاده، وهاب ؛ « تاثیر کارایی ترمودینامیکی سیکل رانکلین آلی در تولید برق از حرارت اتلافی در مقایسه با سیکل بخار ». دوازدهمین همایش بین المللی انرژی؛ تهران، خرداد 1397