شنبه 28 مهر 1397
EN
 عنواندسته‌بندیحجم تعداد دانلود
قانون احکام دایمی برنامهقوانین موضوعه637.75 KBدانلود108
قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیمقوانین موضوعه356.90 KBدانلود128
قانون الحاق 1قوانین موضوعه273.79 KBدانلود139
قانون الحاق 2قوانین موضوعه410.60 KBدانلود124
قانون برگزاری مناقضات قوانین موضوعه140.94 KBدانلود135
قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390)قوانین موضوعه23.17 MBدانلود131
قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۲قوانین موضوعه152.98 KBدانلود130
قانون تشکیل هیئت های امناقوانین موضوعه90.97 KBدانلود116
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶قوانین موضوعه743.35 KBدانلود139
قانون محاسبات عمومیقوانین موضوعه296.72 KBدانلود123
قانون مدیریت خدمات کشوریقوانین موضوعه459.13 KBدانلود117
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانقوانین موضوعه113.35 KBدانلود125
قانون بودجه 1396ابلاغی ریاست محترم جمهورقوانین بودجه سنواتی 13962.23 MBدانلود126