طراحی سایت
پنجشنبه 06 تیر 1398
EN
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم پایش خوردگی سازه‌های بتنی مورد استفاده در صنعت برق (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های پایش خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم اندازه‌گیری ضخامت رسوبات داخلی لوله‌های بويلر و کندانسور از بيرون لوله (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های بازرسی فنی خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تعيين ميزان هيدروژن در سيكل آب و بخار نیروگاه و تشخیص آسیب‌های ناشی از آن به‌صورت آنلاين (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های بازرسی فنی خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم بازرسی قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های بازرسی فنی خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت بتن‌های مقاوم به خوردگی جهت استفاده در صنعت برق (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت مواد مقاوم به خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت بازدارنده‌ها و افزودنی‌های مناسب به‌منظور حفاظت از خوردگی در تجهيزات صنعت برق (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت بازدارنده‌های خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم پایش خوردگی تجهيزات مختلف نيروگاه به روش دستگاهی (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های پایش خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تشخیص حفره‌دار شدن در لوله‌های کندانسور نیروگاهی (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های بازرسی فنی خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تشخيص ترک‌های ناشی از خوردگی در لوله‌های كندانسور نیروگاهی (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های بازرسی فنی خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم بازرسی سطوح داخلی لوله‌های واتروال نیروگاه‌های بخاری (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های بازرسی فنی خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای تولید پوشش‌های دمای بالا در قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی و سایر قطعات صنعت برق (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت پوشش‌های مقاوم به خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای تولید پوشش‌های آلی و تبدیلی جدید در تجهیزات با اولویت صنعت برق (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت پوشش‌های مقاوم به خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای تولید پوشش‌های جدید جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق (به‌غیراز پوشش‌های دمای بالا و پوشش‌های آلی و تبدیلی) (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت پوشش‌های مقاوم به خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم‌های نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش آند فدا شونده مورداستفاده در صنعت برق (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های حفاظت کاتدی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم‌های نوین اعمال و پایش حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان مورداستفاده در صنعت برق (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های حفاظت کاتدی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تشخيص ترک‌های ناشی از خوردگی در لوله‌های بويلر نیروگاه بخاری در حين كار (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت سیستم‌های بازرسی فنی خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت فولادهای جدید مقاوم به خوردگی مناسب جهت استفاده در نیروگاه آبی (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت مواد مقاوم به خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت آلیاژهای تیتانیوم مناسب جهت استفاده در نیروگاه‌های بخاری و گازی (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت مواد مقاوم به خوردگی در صنعت برق)
 • امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت کامپوزیت‌های مناسب جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق (مگاپروژه توسعه فناوری‌های ساخت مواد مقاوم به خوردگی در صنعت برق)