ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397
EN
علی‌محمد رنجبر
  • اولین رئیس پژوهشگاه نیرو از سال 1376 تا سال 1385
سید‌ابراهیم موسوی ترشیزی
  • دومین رئیس پژوهشگاه نیرو از سال 1385 تا 1389
سید‌محسن مرجانمهر
  • سومین رئیس پژوهشگاه نیرو از سال 1389 تا 1390