ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397
EN
در سال 1371 بر اساس پیشنهادی مبنی بر لزوم کنترل کیفیت پژوهش‌های انجام شده در مرکز تحقیقات نیرو به نیابت از طرف کارفرما به منظور ایجاد اطمینان از کیفیت و مشتری گرایی واحدی به نام «دفتر کنترل کیفیت» تشکیل گردید.
روند شکل‌گیری و توسعه این دفتر، قریب به دو سال منجر به ایجاد سیستم تضمین کیفیت و سپس اخذ استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 در سال 1374 به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی در خاورمیانه گردید. (بنا به تایید رئیس سازمان استاندارد وقت)
در سال 1378 به تأسیس پژوهشگاه نیرو و اهداف و استراتژی‌های مدیریت آن در ایجاد سازمانی بهره‎‌ور، این دفتر به «دفتر مدیریت کیفیت و بهره‌وری» تغییر نام داد و با استخدام و آموزش پرسنل متخصص در این زمینه حرکت خود را به سوی سیستم‌دهی کیفیت و بهره‌وری ادامه داد.
ضرورت ایجاد نظام برنامه‌ریزی در کنار نظام مدیریت کیفیت به تشکیل معاونتی به نام «معاونت برنامه‌ریزی و بهبود کیفیت» انجامید که از آن به بعد تمامی وظایف دفتر یاد شده به این معاونت منتقل گردید و با همکاری و حمایت مدیریت ارشد، اقدامات شایسته‌ای از جمله:
 • تدوین و اجرای برنامه استراتژیک پژوهشگاه نیرو
 • اخذ گواهینامه EFQM
 • ایجاد نظام مدیریت پروژه (PMBOK)
 • تدوین مدل شایستگی با همکاری شرکت فرانسوی
 • استقرار نظام مدیریت دانش و ...
صورت گرفت. در نهایت در سال 1394 با تغییر مأموریت‌های ابلاغی از طرف وزارت نیرو و تغییر ساختار سازمانی، معاونت برنامه‌ریزی با حفظ تمامی وظایف به «دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت» تغییر یافت.
در حال حاضر دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت پژوهشگاه نیرو مشتمل بر بخش‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، مديريت تشکیلات، تضمین کیفیت،مدیریت پروژه، راهبری سيستم EPM، مديريت صندوق بهره‌وری پژوهشگران و راهبری نظام مدیریت دانش زیر نظر مستقیم واحد ریاست پژوهشگاه نیرو در حال فعالیت می‌باشد.

 

شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت

شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت به شرح زیر می‌باشد:
 • راهبری و پایش برنامه راهبردی پژوهشگاه نیرو
 • تدوین، کنترل و پایش پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی در راستای برنامه راهبردی پژوهشگاه نیرو
 • برنامه‌ر‌یزی و تعیین اهداف سالیانه برای واحدهای مختلف در راستای برنامه راهبردی پژوهشگاه نیرو
 • استقرار ساختار جدید و طراحی فرایندهای سازمانی مبتنی بر برنامه راهبردی و پایش و بهبود مستمر آنها با رویکرد پروژه محوری در کل پژوهشگاه نیرو
 • طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد واحدها مبتنی بر برنامه راهبردی و ارائه شاخص‌های ارزیابی مناسب در سطح سازمانی و افراد با همکاری سایر واحدها و ارائه گزارش‌های ادواری
 • طراحی و بازبینی نظام بودجه‌بندی داخلی و تنظیم بودجه سالیانه پژوهشگاه مبتنی بر برنامه های مصوب
 • تخصیص و کنترل بودجه پژوهشگاه بر پایه مدل‌های نوین مالی(از جمله ABC ، ABB و ...) و ارائه گزارش‌های تحلیلی ادواری
 • راهبری سیستم کیفیت و بهبود آن در راستای افزایش بهره‌وری و رضایتمندی
 • پایش وضعیت پروژه/طرح‌ها
 • یکپارچه‌سازی نظام مدیریت پروژه با کلیه سامانه‌های مرتبط و ارائه گزارش‌های تصمیم ساز برای مدیریت ارشد و میانی پژوهشگاه
 • تکمیل فرایندها و آیین‌نامه‌های صندوق مالی افراد
 • بسترسازی به منظور افزایش دانش مدیریت طرح و پروژه
 • برپایی و راهبری سامانه فراگير مدیریت دانش پژوهشگاه
 • طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی پژوهشگران

شرح وظایف اداره برنامه، بودجه و تشکیلات

شرح وظایف اداره برنامه، بودجه و تشکیلات به شرح زیر می‌باشد:
 • تدوین، پایش و کنترل بودجه سالانه کلیه واحدها
 • تدوین، پایش و کنترل اجرای برنامه راهبردی پژوهشگاه نیرو
 • تدوین، پایش و کنترل اجرای برنامه عملیاتی سالانه کلیه واحدهای پژوهشگاه
 • ارائه گزارش‌های عملکردی برنامه و بودجه به مدیران میانی و مدیران ارشد
 • ارائه گزارش‌های مورد نیاز وزارت نیرو، وزارت علوم و سایر سازمان‌های مرتبط در خصوص برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی، بودجه و ...
 • تدوین، پایش و بازنگری ساختار سازمانی با در نظر گرفتن برنامه راهبردی پژوهشگاه
 • تدوین و ارائه ارزیابی عملکرد واحدها بر اساس برنامه راهبردی پژوهشگاه
 • شناسایی انحراف از برنامه‌های راهبردی، عملیاتی و اقدامات اصلاحی جهت رفع آنها
 • کنترل و پایش بودجه‌ریزی کلیه مراکز هزینه پژوهشگاه (در سطح پژوهشكده‌ها، گروه‌های پژوهشی، پروژه‌ها، مراکز فناوری و واحدهای ستادی)
 • کنترل تخصیص بودجه به مراکز هزینه
 • کنترل و ارزیابی هزینه‌ها، پرداخت‌ها، تامین بودجه، عملکرد امور مالی در اجرای دقیق هزینه‌ها و ...
 • انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف سازمانی از سوی مافوق

شرح وظایف اداره مدیریت پروژه

شرح وظایف اداره مدیریت پروژه به شرح زیر می‌باشد:
 • شناسایی و تدوین ابزارها و متدولوژی‌های مدیریت پروژه/طرح‌ها
 • مدیریت و بهبود مستمر ابزارها (مانند سیستم‌های کنترل پروژه و ... ) و اطلاعات پروژه/طرح‌ها
 • برنامه‌ریزی و بهبود مستمر سطح دانش و مهارت‌های حرفه‌ای مدیران و تیم‌های پروژه‌ای مدیریت پروژه/طرح‌ها از طریق کلاس آموزشی، سمینار و ...
 • بررسی، پایش وکنترل فرآیند و تصویب، تعریف، برنامه‌ریزی، اجرا، گزارش‌دهی و خاتمه پروژه / طرح‌ها مطابق با آیین‌نامه‌های مصوب
 • تهیه گزارش وضعیت پروژه‌ها/طرح‌ها بر اساس شاخص‌های مدیریت پروژه
 • طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی پژوهشگران
 • انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف سازمانی از سوی مافوق

شرح وظایف اداره تضمین کیفیت

شرح وظایف اداره تضمین کیفیت به شرح زیر می‌باشد:
 • بررسی و مدیریت اجرای فرآیندها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های مورد استفاده در سازمان
 • کنترل اجرای کلیه فعالیت‌های سازمان بر اساس فرآیندها و دستورالعمل‌ها و روشهای اجرایی مدون
 • تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری بهره‌وری، تهیه گزارش‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی جهت ارتقای بهره‌وری در پژوهشگاه
 • انجام کلیه امور مربوط به اخذ گواهی نامه ها و استانداردهای مرتبط با تضمین کیفیت
 • مدیریت و ساماندهی انجام ممیزی‌های داخلی و تمدید اعتبار گواهی نامه‌ها و استانداردهای مرتبط
 • برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • استقرار و مدیریت سامانه مدیریت روابط با ذینفعان
 • انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف سازمانی از سوی مافوق

مدیر دفتر برنامه ریزی و کیفیت

آقای مهندس بابک امینی متولد سال 1349، دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) و کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر از دنشگاه علم و صنعت ایران میباشد.
مسئولیت های اجرایی:
 • مدیر دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت پژوهشگاه نیرو
 • مدیر گروه پژوهشی ابزار دقیق پژوهشگاه نیرو
 • مدیر گروه پژوهشی الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق پژوهشگاه نیرو
سوابق علمی:
 • ارائه 13 ژورنال و مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی
سوابق پژوهشی:
 • مدیر پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه سیستم‌های اندازه‌گیری پیشرفته (ابزار دقیق) نیروگاهی
 • مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل و ایمنی توربین بادی مگاواتی
 • مدیر پروژه طراحی و ساخت رگولاتور والو VTR با سنسور دما و استپ كنترل
 • مدیر پروژه طراحی و پياده‌سازي سيستم مديريت توزيع برای مراكز ديسپاچينگ توزيع (DMS)
 • مدیر پروژه فاز نخست طراحی و ساخت زيرسيستم كاهش بار مشتركين شبكه‌های هوشمند برق
 • مدیر پروژه طراحی و پياده‌سازی سيستم مديريت قطع برق در شبكه‌های توزيع (OMS)
 • مدیر پروژه طراحی و ساخت سيستم سنجش و قرائت خودكار برای مديريت مصرف برق در مجتمع‌ها
 • مدیر پروژه طراحی و ساخت دستگاه تستر پرتابل کنتور برق
 • کارشناس پروژه طراحی و ساخت سيستم قرائت خودكار كنتور برای مجتمع‌های مسكونی و تجاری (تلفنی-راديويی- email)
 • همکاری در تعریف، تصویب و راهبری بیش از 10 پروژه پژوهشی در گروه پژوهشی الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق

معاون دفتر برنامه ریزی و کیفیت

خانم مهندس یاسمن ضیائی متولد سال 1358، دارای مدرک کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی از دانشگاه تهران می‌باشد.
مسئولیت های اجرایی:
 • معاون دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت پژوهشگاه نیرو به مدت یکسال
 • کارشناس دفتر برنامه ریزی و کیفیت پژوهشگاه نیرو به مدت 14 سال
سوابق حرفه ای و اجرایی:
 • مدير پروژه‌ی «استقرار سيستم مديريت دانش در پژوهشگاه نيرو»
 • مدير پروژه‌ی «سطح‌بندی مديران پروژه پژوهشگاه نيرو»
 • مسئول سيستم ارزيابی عملكرد ماهانه، 6 ماهه و سالانه واحدهای پژوهشی پژوهشگاه نيرو
 • راهبری سيستم EPM (سامانه مديريت پروژه)
 • مسئول ارزيابی عملكرد مديران پروژه پژوهشگاه نيرو
 • مسئول كنترل پروژه پژوهشكده‌های برق و شيمی و توربين بادی پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نیرو، استقرار سیستم مدیریت دانش را از سال 1392 به صورت رسمی آغاز نمود و تاکنون در این حوزه به دستاوردهای مهمی دست پیدا کرده است.
از جمله فعالیت‌های قابل توجه در مدیریت دانش، شرکت در پروژه «استقرار مدیریت دانش با هدف افزایش بهره‌وری در صنعت آب و برق کشور» می‌باشد.
این پروژه با همکاری سازمان بهره‌وری آسیایی از تیرماه سال 95 تحت مدیریت دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو و در دو شرکت، پژوهشگاه نیرو (به عنوان پایلوت سازمان‌های تحقیقاتی) و برق منطقه‌ای تهران (به عنوان پایلوت سازمان‌های عملیاتی) آغاز گردید.
با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته در بخش استقرار مدیریت دانش توسط دفتر برنامه ریزی و کیفیت پژوهشگاه نیرو در سال‌های پیش، مسئولیت انجام این پروژه نیز از سوی وزارت نیرو بر عهده این دفتر قرار گرفت.
در طی انجام این پروژه، مشاور ارشد بین المللی مدیریت دانش، آقای Ogiwara طی چهار بازدید وضعیت موجود، شکافهای مدیریت دانش، استراتژیها و برنامه های اقدامی هر کدام از این سازمانها را با همکاری اعضای تیم پروژه مدیریت دانش شناسایی، نتایج اولیه حاصل از اجرای برنامه‌های اقدامی را بررسی و تحلیل و برنامه‌ی فعالیت‌های آینده استقرار مدیریت دانش را تدوین نمود.
در هفته پایانی اردیبهشت ماه 96، چهارمین و آخرین بازدید مشاور از پروژه و دستاوردهای حاصل صورت پذیرفت و در روز پنجشنبه مورخ 96/2/28 جلسه‌ای جهت اختتام پروژه در دفتر معاون ارجمند وزیر نیرو جناب آقای مهندس مهاجری با حضور رئیس سازمان بهره‌وری ایران سرکار خانم دکتر طباطبائی و تیم پروژه برگزار گردید.
در این جلسه پس از ارائه‌ی گزارش تحلیلی مشاور، با ارائه‌ی لوح تقدیر از سوی آقای مهندس مهاجری و خانم دکتر طباطبائی از فعالیت‌ها، تلاش‌ها و نتایج ارزشمند کسب شده در سازمانهای پایلوت تقدیر بعمل آمد.
همچنین مقرر شد علاوه بر گسترش ادامه کار در پژوهشگاه نیرو و برق منطقه‌ای تهران، تیم اصلی پروژه به عنوان متخصصان مدیریت دانش مسئولیت راهنمایی و انتشار دستاوردهای این پروژه در 40 سازمان زیر مجموعه وزارت نیرو را مطابق با برنامه‌ریزی های مشخص دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو بر عهده داشته باشند.

 

آقای مهندس بابک امینی

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت

 •   تلفن: 9-88079401 (داخلی 4368)
 • تلفن- دورنگار: 88083383
 • آدرس پست الکترونیکی bamini@nri.ac.ir

خانم مهندس یاسمن ضیائی

معاون دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت

 •   تلفن: 9-88079401 (داخلی 4384)
 • آدرس پست الکترونیکی yziaee@nri.ac.ir

خانم فرزانه خانی

مسئول دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت

 •   تلفن: 9-88079401 (داخلی 4305)
 • تلفن- دورنگار مستقیم دفتر: 88083383
 • آدرس پست الکترونیکی fkhani@nri.ac.ir

خانم مهندس مهسا مجتبايی

رئیس اداره برنامه، بودجه و تشکیلات

آقای مهندس مهدی متقی

رئيس اداره مدیریت پروژه (PMO)

اطلاعات تماس دفتر برنامه‌ریزی و کیفیت

 • آدرس: پژوهشگاه نیرو، ساختمان شهید عباسپور، طبقه پنجم، اتاق 530
 • تلفن: 9-88079401 (داخلی 4305-4368)
 • تلفن- دورنگار مستقیم دفتر: 88083383
 • آدرس پست الکترونیکی quality@nri.ac.ir