طراحی سایت
دوشنبه 31 تیر 1398
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

اصغر نجفی

محل خدمت:گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار